Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Malines: Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes

2022/S 130-370331  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Belgique-Malines: Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes 2022/S 130-370331 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Technopolis nv Numéro national d'identification: 0461.430.087 Adresse postale: Technologielaan 1 Ville: Mechelen Code NUTS: BE212 Arr. Mechelen Code postal: 2800 Pays: Belgique Point(s) de contact: Natasha Dexters Courriel: natasha.dexters@technopolis.be Téléphone: +32 472351442 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.technopolis.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PLAY-Spel Numéro de référence: 2021-TP-0004
II.1.2) Code CPV principal 92520000 Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
PLAY Spel is een ruimte die spel, verwondering, nieuwsgierigheid en ontdekking over de wereld en hoe de dingen erin werken stimuleert bij 4- tot 8-jarigen én hun begeleiders.Binnen deze zone zullen voornamelijk volgende '21st century skills' aan bod komen: creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 92520000 Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE212 Arr. Mechelen Lieu principal d'exécution:
Mechelen
II.2.4) Description des prestations:
PLAY Spel is een ruimte die spel, verwondering, nieuwsgierigheid en ontdekking over de wereld en hoe de dingen erin werken stimuleert bij 4- tot 8-jarigen én hun begeleiders.Binnen deze zone zullen voornamelijk volgende '21st century skills' aan bod komen: creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
De opdracht omvat een vereiste optie voor het voorzien van een doorgang met trap. In de technische specificaties wordt de toelichting met betrekking tot de vereiste optie versterkt. Er zijn geen toegestane of vrije opties.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 136-361713
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Na het grondig afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende offertes, heeft de aanbesteder beslist om geen gevolg te geven aan de drie ingediende offertes en zal dus de huidige aanbestedingsprocedure stop dienen te zetten. De aanbesteder is op zoek naar een concept dat verwondering opwerkt in combinatie met leuke opstellingen die aanzetten tot vragen stellen. Geen enkele inschrijver biedt een antwoord op de volledige, ambitieuze, vraag van de aanbesteder. De aanbesteder is bewust dat deze voormelde vraag misschien meer verduidelijking nodig heeft. Er zullen aanpassingen gedaan worden aan het bestek waar nodig.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 022349611 Adresse internet: http://www.raadvanstate.be
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Belgique-Malines: Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Services 08/07/2022 BE National
 
 
C L A S S E    C P V
92520000 - Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes