Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 02/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Malines: Tombereaux

2020/S 99-238320  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Malines: Tombereaux

2020/S 099-238320

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 084-199712)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: VVM De Lijn Technics
Numéro national d'identification: 0242.069.537_22553
Adresse postale: Motstraat 20
Ville: Mechelen
Code NUTS: BE212
Code postal: 2800
Pays: Belgique
Courriel: Pieter.tonnet@delijn.be
Téléphone: +32 15408824 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.delijn.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373682

www.delijn.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373682
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Levering van twee containervrachtwagens met kraan

Numéro de référence: TECH-PG1778_100270-F05_0

II.1.2)
Code CPV principal
34142300

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
- Perceel 1 omvat volgende prestaties: de levering van een vrachtwagen met een telescopische hijskraan met rotator en een gesloten graafgrijper, een containerhaaksysteem en twee verschillende containers. Dit voertuig zal geleverd worden aan de zone Oost (Antwerpen). Hierbij hoort tevens een doorgedreven opleiding van alle systemen, - Perceel 2 omvat volgende prestaties: de levering van een vrachtwagen met een telescopische hijskraan met rotator en een open schaalgrijper met accessoires, een containerhaaksysteem en twee verschillende containers. Dit voertuig zal geleverd worden aan de zone West (Gentbrugge). Hierbij hoort tevens een doorgedreven opleiding van alle systemen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 084-199712

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Op 18.5.2020 werd een nieuwe Q&A opgeladen op het platform met een vraag van een mogelijke inschrijver.

 
 
C L A S S E    C P V
34142300 - Tombereaux