Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 04/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Malle: Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et services de chambres de compensation

2020/S 99-238096  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Malle: Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et services de chambres de compensation

2020/S 099-238096

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 089-212494)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Malle
Adresse postale: Antwerpsesteenweg 246
Ville: Malle
Code NUTS: BE211
Code postal: 2390
Pays: Belgique
Point(s) de contact: mevrouw Ann Van den Heuvel
Courriel: ann.van.den.heuvel@malle.be
Téléphone: +32 33208159
Fax: +32 33117170 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.malle.be

www.malle.be
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW

Numéro de référence: 2020136

II.1.2)
Code CPV principal
66170000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Creat sloot een raamovereenkomst af voor de aanstelling van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar met Marsh nv, Herrmann -Debrouxlaan 2, 1160 Brussel. Marsh heeft een bestek opgemaakt voor onze overheidsopdracht met als voorwerp 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW. De gemeente Malle voert de procedure uit en zal ook optreden namens OCMW Malle. Op de gemeenteraad van 30.4.2020 wordt de goedkeuring van dit bestek geagendeerd.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 089-212494

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Er is een wijziging aangebracht in het bestek - prijsverificatie (blz. zes-zeven en acht).

 
 
C L A S S E    C P V
66140000 - Services de gestion de portefeuilles 
66170000 - Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et services de chambres de compensation