Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 03/01/2023
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Melle:Ordinateurs personnels

2022/S 233-668747  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Belgique-Melle: Ordinateurs personnels 2022/S 233-668747 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fluvius System Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden Numéro national d'identification: 0477.445.084_18950 Adresse postale: Brusselsesteenweg 199 Ville: MELLE Code NUTS: BE234 Arr. Gent Code postal: 9090 Pays: Belgique Point(s) de contact: Wim Veys Courriel: aankoop.ict@fluvius.be Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fluvius.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464502
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464502 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU21IT014-F05
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Autre activité: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel'
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PC - en Toebehoren Numéro de référence: Fluvius-FLU21IT014-F05_0
II.1.2) Code CPV principal 30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dit dossier betreft de aankoop van onderstaande producten en diensten: o Draagbare pc's (Laptops) in de ruime betekenis, hier verstaat men ook notebooks, tablets met een keyboard (of 2-in1's) en dergelijke; o Desktop pc's eventueel met aansluitmogelijkheden van 2 of 3 schermen; o Schermen voor pc's; o Accessoires voor draagbare en vaste toestellen, zoals onder meer: o voedingen en intern geheugen; o klavieren en muizen zowel met draad als draadloos; o universele (travel) docking stations; o alle nodige kabels voor connectie en het vastleggen van de laptops; o draagtassen. o Bijhorende diensten zoals: o leveren op de afgesproken locaties; o ter beschikking stellen van roadmaps en updates van de technische informatie; o herstellen van toestellen onder en buiten garantie; o optioneel het plaatsen van images vanuit de fabriek; o asset tagging. Er zal in dit dossier gekozen worden voor Single Sourcing.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 9 239 834.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30230000 Matériel informatique 30237000 Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 30232000 Périphériques (appareils)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE Belgique / België
II.2.4) Description des prestations:
Dit dossier betreft de aankoop van onderstaande producten en diensten: o Draagbare pc's (Laptops) in de ruime betekenis, hier verstaat men ook notebooks, tablets met een keyboard (of 2-in1's) en dergelijke; o Desktop pc's eventueel met aansluitmogelijkheden van 2 of 3 schermen; o Schermen voor pc's; o Accessoires voor draagbare en vaste toestellen, zoals onder meer: o voedingen en intern geheugen; o klavieren en muizen zowel met draad als draadloos; o universele (travel) docking stations; o alle nodige kabels voor connectie en het vastleggen van de laptops; o draagtassen. o Bijhorende diensten zoals: o leveren op de afgesproken locaties; o ter beschikking stellen van roadmaps en updates van de technische informatie; o herstellen van toestellen onder en buiten garantie; o optioneel het plaatsen van images vanuit de fabriek; o asset tagging. Er zal in dit dossier gekozen worden voor Single Sourcing.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 9 239 834.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
24 maanden
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling. De vragenlijst is uitstluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms aankoop.ict@fluvius.be
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling. De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms aankoop.ict@fluvius.be
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling. De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms aankoop.ict@fluvius.be
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/01/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms. De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat. De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing. Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 (0)2/790.52.00. De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst. Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zullen de bestekken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld. Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn. Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen. Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http:// www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen. Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Fluvius, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver. aankoop.ict@fluvius.be https://eten.publicprocurement.be http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: BRUSSEL Code postal: 1040 Pays: Belgique Adresse internet: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: BRUSSEL Code postal: 1040 Pays: Belgique Adresse internet: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: BRUSSEL Code postal: 1040 Pays: Belgique Adresse internet: http://www.raadvanstate.be
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 PC - en Toebehoren 03/01/2023 02/12/2022 BEL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30230000 - Matériel informatique 
30232000 - Périphériques (appareils) 
30237000 - Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs