Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Melle: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465189  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Belgique-Melle: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465189

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 162-425902)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Numéro national d'identification: 0477.445.084_26906
Adresse postale: Brusselsesteenweg 199
Ville: MELLE
Code NUTS: BE234 Arr. Gent
Code postal: 9090
Pays: Belgique
Courriel: aankoop.aannemers@fluvius.be
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.fluvius.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420548

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
R/004612 Zonhoven, Maexhofweg-Ballerwijerweg

Numéro de référence: Fluvius Klassieke sector-R/004612 Zonhoven, Maexhofweg-Ballerwijerweg-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht behelst vooral: - Opbreken van verhardingen en hun funderingen. - Opbreken van rioleringen. - Grondwerken voor de aardebaan. - Aanleggen van funderingen. - Aanleg van asfaltverharding - Aanleg van verharding in betonstraatstenen - Aanleg van riolering - Werfsignalisatie. - Groenaanleg en -onderhoud - Signalisatie en wegmarkering. - Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 162-425902

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van de aanbestedingsbescheiden. Mogen wij U tevens vragen bij uw inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend bericht en hiervan ook melding te maken.

 
 
C L A S S E    C P V
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233120 - Travaux de construction de routes