Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Roulers: Médicaments ophtalmologiques

2022/S 52-135157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Belgique-Roulers: Médicaments ophtalmologiques 2022/S 052-135157 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AZ Delta vzw Numéro national d'identification: 0505931808 Adresse postale: Deltalaan 1 Ville: Roeselare Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Code postal: 8800 Pays: Belgique Point(s) de contact: Mevrouw Elyn Castelein Courriel: procurement@azdelta.be Téléphone: +32 51237612 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azdelta.be
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sint-Andriesziekenhuis Numéro national d'identification: 408661691 Adresse postale: Bruggestraat 84 Ville: Tielt Code NUTS: BE257 Arr. Tielt Code postal: 8700 Pays: Belgique Courriel: info@sintandriestielt.be Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sintandriestielt.be
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jan Yperman Ziekenhuis Numéro national d'identification: 463769668 Adresse postale: Briekestraat 12 Ville: Ieper Code NUTS: BE253 Arr. Ieper Code postal: 8900 Pays: Belgique Courriel: info@yperman.net Téléphone: +32 57353535 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.yperman.net
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Ziekenhuis
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Middelen bij Maculadegeneratie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Numéro de référence: AZD_2021_215
II.1.2) Code CPV principal 33662100 Médicaments ophtalmologiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aankoop van middelen bij maculadegeneratie. Het contract wordt gesloten voor een periode van 1 jaar.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 298 398.15 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Middel bij maculadegeneratie: Eylea
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 Médicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
diverse locaties
II.2.4) Description des prestations:
zie II.2.1
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Niet gespecifieerd / Pondération: Niet gespecifieerd
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Middel bij maculadegeneratie: Lucentis
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 Médicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
diverse locaties
II.2.4) Description des prestations:
zie II.2.1
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Niet gespecifieerd / Pondération: Niet gespecifieerd
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation Procédure accélérée Justification:
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 252-669635
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: AZD_2021_215
Lot nº: 1 Intitulé:
Middel bij maculadegeneratie: Eylea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bayer NV Adresse postale: J.E. Mommaertslaan 14 Ville: Diegem Code NUTS: BE Belgique / België Code postal: 1831 Pays: Belgique Courriel: Ria.Demeerleer@bayer.com Téléphone: +32 25356410 Fax: +32 25390088 Adresse internet: http://www.bayer.be
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 433 966.74 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: AZD_2021_215
Lot nº: 2 Intitulé:
Middel bij maculadegeneratie: Lucentis
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novartis Pharma NV Adresse postale: Medialaan 40/1 Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Belgique / België Code postal: 1800 Pays: Belgique Courriel: kris.borgers@novartis.com Téléphone: +32 22461611
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 864 431.41 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk Adresse postale: Beheerstraat 41 Ville: Kortrijk Code postal: 8500 Pays: Belgique Courriel: koophandel.gent.rpr.kortrijk@just.fgov.be Téléphone: +32 56269601
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze mededeling en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling. Overeenkomstig de artikelen 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk. Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig de artikelen 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de kennisgeving die u hierbij gedaan wordt. De aanbestedende overheid verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Belgique-Roulers: Médicaments ophtalmologiquesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Fournitures 15/03/2022 BE National
 
 
C L A S S E    C P V
33662100 - Médicaments ophtalmologiques