Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Roulers: Produits à base de viande

2022/S 130-368746  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Belgique-Roulers: Produits à base de viande 2022/S 130-368746 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AZ Delta vzw Numéro national d'identification: 0505931808 Adresse postale: Deltalaan 1 Ville: Roeselare Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Code postal: 8800 Pays: Belgique Point(s) de contact: De heer Kenny Degraeve Courriel: procurement@azdelta.be Téléphone: +32 51237612 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azdelta.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Ziekenhuis
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Raamovereenkomst voor charcuterie, dieetcharcuterie, kaas en dieetkaas Numéro de référence: AZD_2022_044
II.1.2) Code CPV principal 15130000 Produits à base de viande
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van charcuterie, dieetcharcuterie, kaas en dieetkaas, voor onze patiënten en de bezoekers van onze bistro. Dit voor een periode van twee jaar en tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens één jaar. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1: "Charcuterie" Perceel 2: "Dieetcharcuterie" Perceel 3: "(Dieet-)kaas Leveringsplaatsen: AZ Delta Campus Rumbeke, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare; Az Delta Campus Rembert Torhout, Sint-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Charcuterie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits à base de viande 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
AZ Delta vzw, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare
II.2.4) Description des prestations:
Aankoop van (voorgesneden) charcuterie, verpakt in porties of bulk
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 50 Coût - Nom: Prijs / Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dieetcharcuterie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits à base de viande 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
AZ Delta vzw, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare
II.2.4) Description des prestations:
Aankoop van voorgesneden dieetcharcuterie, verpakt in porties.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 50 Coût - Nom: Prijs / Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
(Dieet)kaas
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits à base de viande 15540000 Fromages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
AZ Delta vzw, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare
II.2.4) Description des prestations:
Aankoop van voorgesneden (dieet)kaas, verpakt in porties of bulk.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 50 Coût - Nom: Prijs / Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 076-207148
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: AZD_2022_044
Lot nº: 1 Intitulé:
Charcuterie
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: AZD_2022_044
Lot nº: 2 Intitulé:
Dieetcharcuterie
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: AZD_2022_044
Lot nº: 3 Intitulé:
(Dieet)kaas
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk Adresse postale: Beheerstraat 41 Ville: Kortrijk Code postal: 8500 Pays: Belgique Courriel: koophandel.gent.rpr.kortrijk@just.fgov.be Téléphone: +32 56269601
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze mededeling en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling. Overeenkomstig de artikelen 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk. Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig de artikelen 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de kennisgeving die u hierbij gedaan wordt.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Belgique-Roulers: Produits à base de viandeType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 08/07/2022 BE National
 
 
C L A S S E    C P V
15110000 - Viande 
15130000 - Produits à base de viande 
15540000 - Fromages 
15882000 - Produits diététiques