Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Roulers: Services d'architecture

2021/S 40-100348  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Belgique-Roulers: Services d'architecture 2021/S 040-100348 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stad Roeselare Numéro national d'identification: BE 0207432520 Adresse postale: Botermarkt 2 Ville: Roeselare Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Code postal: 8800 Pays: Belgique Point(s) de contact: mevrouw Ellen Carrette Courriel: ellen.carrette@roeselare.be Téléphone: +32 51262190 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roeselare.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aanstellen ontwerper voor bouwen polyvalente sporthal, naschoolse kinderopvang en aanleg omgeving SBS De Brug Numéro de référence: ERE/274-2020
II.1.2) Code CPV principal 71200000 Services d'architecture
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zie II.2.4).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 259 750.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE256 Arr. Roeselare Lieu principal d'exécution:
Stedelijke Basisschool 1 De Brug, Brugsesteenweg 75, 8800 Roeselare.
II.2.4) Description des prestations:
De opdracht betreft een volledige architectuuropdracht, gaande van het opstellen van het ontwerp en de nodige documenten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, tot het opstellen van de opdrachtdocumenten voor de diverse percelen van de uit te schrijven overheidsopdracht voor werken, tot het opvolgen van de uitvoering van deze bouwwerkzaamheden en dit tot en met de definitieve oplevering ervan.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Conceptnota (maximaal vijf pagina's A4 geschreven visie en/of schetsen) / Pondération: 45 Critère de qualité - Nom: Gebouwtechniek en duurzaamheid van de sporthal en de kinderopvang / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Opgave van het projectteam dat effectief met deze opdracht zal belast worden. / Pondération: 20 Coût - Nom: Prijs voor het geheel van de opdracht / Pondération: 15
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 103-248538
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ERE/274-2020 Intitulé:
Aanstellen ontwerper voor bouwen polyvalente sporthal, naschoolse kinderopvang en aanleg omgeving SBS De Brug
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BILDT. architecten bvba Adresse postale: Brugsesteenweg 63 Ville: Roeselare Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 8800 Pays: Belgique Courriel: post@bildt.eu Téléphone: +32 51225319 Adresse internet: www.bildt.eu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 259 750.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique Courriel: pers@raadvanstate.be Téléphone: +32 22349611 Adresse internet: http://www.raadvanstate.be/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State. Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend "verzoekschrift tot nietigverklaring" dat door u of een advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture