Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
BELGIQUE
appel-offre

Belgique: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement: Screening en onderzoek (potentiële) droogkuislocaties: Oost- en West-Vlaanderen

2024/S 2024-033415  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33415-2024 - Résultats
Belgique – Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement – Screening en onderzoek (potentiële) droogkuislocaties – Oost- en West-Vlaanderen
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Screening en onderzoek (potentiële) droogkuislocaties – Oost- en West-Vlaanderen
Description: Het voorwerp van deze opdracht betreft het uitvoeren van verschillende deelopdrachten aangaande vermoedelijke droogkuislocaties voor het merendeel gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Elke deelopdracht kan de volgende fasen omvatten: • fase 1 Een screening om uitsluitsel te geven of de onderzoekslocatie al dan niet een droogkuislocatie betreft. Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie geen effectieve droogkuislocatie betreft, maakt deze onderzoekslocatie geen deel meer uit van de verdere aanpak. Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie verkeerdelijk werd opgenomen in de lijst van potentiële droogkuislocaties, koppelt de EBSD terug met het betrokken gemeentebestuur en maakt op basis hiervan een besluit (verklaring) op. • fase 2 Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie wel degelijk een droogkuislocatie betreft, stelt de EBSD een briefrapport op waarin hij uitspraak doet of voor de bodemverontreiniging die op basis van de screening op de onderzoekslocatie zou kunnen worden vastgesteld, de actueel aanwezige eigenaar(s) in aanmerking kom(t)(en) voor een vrijstelling van verplicht bodemonderzoek (VVBO) (artikel 31, §3 van het Bodemdecreet en de actueel aanwezige eigenaar(s)/gebruiker(s)/exploitant(en) al dan niet in aanmerking kom(t)(en) voor vrijstelling van saneringsplicht – VSP (artikel 12 en/of 23 van het Bodemdecreet). ? fase 3 Na evaluatie door de OVAM van het briefrapport m.b.t. de mogelijkheid tot VVBO en/of VSP, zal de OVAM, voor de onderzoekslocaties waar de OVAM dit opportuun acht, de opdracht geven om over te gaan tot het uitvoeren van een aOBO. Elke fase volgt elkaar op een logische wijze op. Voor het merendeel van de deelopdrachten zal tijdens deze opdracht de uitvoering van fase 3, zijnde het uitvoeren van een aOBO, omvatten. De inschrijver moet bijkomend tegelijkertijd in staat zijn om gelijktijdig minimum 10 deelopdrachten in fase 3 uit te voeren.
Identifiant de la procédure: 7eebf058-5fdf-40b2-b9e0-1a60d13d66bd
Identifiant interne: RO2308005 - DOS 10435
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Screening en onderzoek (potentiële) droogkuislocaties – Oost- en West-Vlaanderen - RO2308005 - DOS 10435 - 1
Description: Het voorwerp van deze opdracht betreft het uitvoeren van verschillende deelopdrachten aangaande vermoedelijke droogkuislocaties voor het merendeel gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Elke deelopdracht kan de volgende fasen omvatten: • fase 1 Een screening om uitsluitsel te geven of de onderzoekslocatie al dan niet een droogkuislocatie betreft. Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie geen effectieve droogkuislocatie betreft, maakt deze onderzoekslocatie geen deel meer uit van de verdere aanpak. Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie verkeerdelijk werd opgenomen in de lijst van potentiële droogkuislocaties, koppelt de EBSD terug met het betrokken gemeentebestuur en maakt op basis hiervan een besluit (verklaring) op. • fase 2 Indien de screening besluit dat de onderzoekslocatie wel degelijk een droogkuislocatie betreft, stelt de EBSD een briefrapport op waarin hij uitspraak doet of voor de bodemverontreiniging die op basis van de screening op de onderzoekslocatie zou kunnen worden vastgesteld, de actueel aanwezige eigenaar(s) in aanmerking kom(t)(en) voor een vrijstelling van verplicht bodemonderzoek (VVBO) (artikel 31, §3 van het Bodemdecreet en de actueel aanwezige eigenaar(s)/gebruiker(s)/exploitant(en) al dan niet in aanmerking kom(t)(en) voor vrijstelling van saneringsplicht – VSP (artikel 12 en/of 23 van het Bodemdecreet). ? fase 3 Na evaluatie door de OVAM van het briefrapport m.b.t. de mogelijkheid tot VVBO en/of VSP, zal de OVAM, voor de onderzoekslocaties waar de OVAM dit opportuun acht, de opdracht geven om over te gaan tot het uitvoeren van een aOBO. Elke fase volgt elkaar op een logische wijze op. Voor het merendeel van de deelopdrachten zal tijdens deze opdracht de uitvoering van fase 3, zijnde het uitvoeren van een aOBO, omvatten. De inschrijver moet bijkomend tegelijkertijd in staat zijn om gelijktijdig minimum 10 deelopdrachten in fase 3 uit te voeren.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (PTZZZ)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Vlaanderen
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: zie bestek
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad van State

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ENVIROSOIL
Offre:
Identifiant de l’offre: ENVIROSOIL-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 215 000,00 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Envirosoil NV
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse564 225,42 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée917 679,80 EUR

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Numéro d’enregistrement: 0842399963_5720
Adresse postale: Stationsstraat 110  
Ville: Mechelen
Code postal: 2800
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@ovam.be
Téléphone: +32 15284284
Télécopieur: +32 15203275
Adresse internet: http://www.ovam.be
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: FOD Beleid en Ondersteuning
Numéro d’enregistrement: 0671516647_0
Adresse postale: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocument.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Raad van State
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Ville: Brussel
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@raadvanstate.be
Téléphone: 022349611
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ENVIROSOIL
Numéro d’enregistrement: 0863379776_b1969804-78b9-4fb0-a981-82530d02126f
Adresse postale: Siemenslaan 13  
Ville: Oostkamp
Code postal: 8020
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Adresse électronique: eric.goudeseune@envirosoil.be
Téléphone: +3250833740
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 891856cf-5f73-4153-9111-efccf1ee9d81 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2024 00:00:00 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 15/01/2024 00:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33415-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement