Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
BELGIQUE
appel-offre

Belgique - Services de nettoyage de bureaux - Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar

2024/S 2024-033345  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33345-2024 - Modification du marché
Belgique – Services de nettoyage de bureaux – Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lanaken

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
Description: zie II.2.4
Identifiant de la procédure: 8e1d93c2-4c10-4b36-8c80-ea1142bbc2a8
Identifiant interne: Lanaken-PPP03Y-1164/9013/2019/034-F02__2__5996_DUPLICATE
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90919200 Services de nettoyage de bureaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
Description: Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Belgique
N’importe où dans le pays donné
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad van State
Organisation qui signe le marché: Lanaken

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 0403313330
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 690 673,69 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-ISS-AANV2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Organisation qui signe le marché: Lanaken

   7.  Modification
Identifiant de la section: 9617-2019
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: Aanvullende opdracht Raamovereenkomst schoonmaken gemeentelijke gebouwen wegens stopzetting nieuwe procedure - dienstjaar 2024
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Art. 38/1 - Wegens de stopzetting van de nieuwe opdracht Schoonmaken gemeentelijke gebouwen dienstjaar 2024 om reden van problemen met het bestek die een transparante vergelijking van de offertes niet mogelijk maakte, is een nieuwe studie voor 2024 noodzakelijk gebleken. Gezien het dringende karakter voor het schoonmaken van de gebouwen vanaf januari 2024, is een aanvullende opdracht op de bestaande raamovereenkomst noodzakelijk geworden. Het opstarten van een nieuwe procedure en de opvolging op korte termijn is niet mogelijk en de verandering van opdrachtnemer zou tot aanzienlijk ongemak leiden voor de aanbesteder en is - gezien het dringende karakter - om technisch/economische redenen niet mogelijk. De aanvullende opdracht bedraagt + 31,91% van de oorspronkelijke opdracht.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lanaken
Numéro d’enregistrement: 0207478743_285
Adresse postale: Jan Rosierlaan 1  
Ville: Gellik
Code postal: 3620
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tongeren (BE223)
Pays: Belgique
Adresse électronique: christel.nelissen@lanaken.be
Téléphone: 089730739
Adresse internet: http://www.lanaken.be
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: FOD Beleid en Ondersteuning
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Raad van State
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Ville: Brussel
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@raadvanstate.be
Téléphone: +32 22349611
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ISS Facility Services NV
Numéro d’enregistrement: 0403313330
Ville: Congresstraat 35 te 1000 Brussel
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@be.issworld.com
Téléphone: +32 22636611
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ccf6d4b0-c143-4c57-ab10-c2cfa711bed0 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2024 00:00:00 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 15/01/2024 00:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33345-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90919200 - Services de nettoyage de bureaux