Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 04/06/2021
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Vilvoorde: Services d'architecture

2021/S 86-223397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Belgique-Vilvoorde: Services d'architecture

2021/S 086-223397

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 082-211970)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Stad Vilvoorde
Numéro national d'identification: BTW BE 0207.514.474
Adresse postale: Grote Markt
Ville: Vilvoorde
Code NUTS: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Code postal: 1800
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Vera Boudry
Courriel: vera.boudry@vilvoorde.be
Téléphone: +32 22554510
Fax: +32 22554539
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vilvoorde.be

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Studieopdracht "nieuwbouw SBS Kinderkoppen"

Numéro de référence: 10568/115000/ARCH

II.1.2)
Code CPV principal
71200000 Services d'architecture

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 082-211970

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Economische en financiële draagkracht

Au lieu de:

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie: Omzet: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumvereisten: De jaaromzet moet minimaal de geraamde waarde van de opdracht bedragen.

Lire:

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie: Omzet: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumvereisten: De jaaromzet moet minimaal 250 000 EUR bedragen.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Art.
   1. 8. Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie van het bestek met referentie 10568/115000/ARCH wordt in dezelfde zin aangepast. https://cloud.3p.eu/Downloads/1/327/KU/2021

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/327/KU/2021 Belgique-Vilvoorde: Services d'architectureType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Servicesservices
04/06/2021
04/05/2021
BE
National

 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture