Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Willebroek: Montage d'antennes

2021/S 8-013225  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Belgique-Willebroek: Montage d'antennes 2021/S 008-013225 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: De Vlaamse Waterweg nv Numéro national d'identification: 0216.173.309_16711 Adresse postale: Oostdijk 110 Ville: Willebroek Code NUTS: BE212 Arr. Mechelen Code postal: 2830 Pays: Belgique Point(s) de contact: Wim Notele Courriel: contractmanagement.ATE@vlaamsewaterweg.be Téléphone: +31 38606211 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vlaamsewaterweg.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397883
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: openbare werken
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vernieuwing, onderhoud en beheer van AIS Numéro de référence: De Vlaamse Waterweg-ATE-20-0013-F03_1
II.1.2) Code CPV principal 45232330 Montage d'antennes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Beknopte beschrijving van de opdracht: - inventarisatie bestaande systeem, - bouwen en in dienst stellen van een testomgeving (i.h.k.v. acceptatie), - bouwen van nieuwe AIS stations, - punctueel vervangen en in dienst stellen van AIS stations en aanverwant materiaal op afroep of bij defecten, - onderhouden van AIS, voor zowel de bestaande als vernieuwde (i.h.k.v. dit contract) onderdelen, - het laten evolueren van het project i.e. bijplaatsen, verplaatsen, ontmantelen, configureren e.d. van alle in het bestek beschreven hard- en software, - ondersteuning van de opdrachtgever bij allerhande taken geassocieerd aan deze opdracht. Dit kan gaan om: -- vergunningsaanvragen BIPT, -- dekkingsstudies en meetcampagnes, -- plaatsbepaling van de apparatuur op het lokale kunstwerk, -- [...]. - [...]
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 485 856.35 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 32510000 Système de télécommunications sans fil 45232332 Ouvrages annexes de télécommunications 45312300 Travaux d'installation d'antennes 45314000 Installation de matériel de télécommunications 50333000 Services d'entretien de matériel de radiocommunications 51300000 Services d'installation de matériel de communications
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4) Description des prestations:
AIS is uitgerold als onderdeel van het River Information System (RIS). Binnen het RIS werd het vervolgens onderhouden als een noodzakelijk onderdeel t.b.v. de IT-projecten. Rekening houdend met: - de rol van de cel Telematica binnen DVW voor het beheersen van technische automatisatie oplossingen welke gebruikt kunnen worden binnen de volledige DVW, - het belang van AIS binnen de automatiseringsprojecten van DVW en de nakende uitbreidingen voor AIS in de binnenvaart waardoor het belang binnen DVW alleen nog maar zal toenemen, - de ouderdom van de AIS hardware, - de aanwezige expertise in radiocommunicatie binnen cel Telematica. Is de Afdeling Techniek van oordeel dat goed beheer en vernieuwing van het AIS netwerk van DVW noodzakelijk is om een efficiëntere scheepvaartbegeleiding te kunnen blijven garanderen. De opdracht, onder de vorm van een raamcontract, kan volgende zaken omvatten, op afroep (indicatief, niet limitatief): - onderhoud van bestaande AIS onderdelen, - inventarisatie van bestaande AIS onderdelen, - installeren en onderhouden van nieuwe AIS onderdelen, - aanpassingen aan de AIS installatie zoals bv.: -- aanpassen van configuratie, -- antennes bijplaatsen, aanpassen, e.d., -- metingen, -- toevoegen van redundantie, -- [...]. - onvoorziene aanpassingen en verbeteringen op basis van inventaris voor studie, arbeid, projectmanagement en engineering, - [...].
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Het offertebedrag / Pondération: 50/100 Coût - Nom: De kwaliteit van de materialen en aangeboden producten / Pondération: 30/100 Coût - Nom: De kwaliteit van de projectorganisatie / Pondération: 20/100
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 136-333883
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ATE-20-0013 Intitulé:
Vernieuwing, onderhoud en beheer van AIS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fabricom nv Adresse postale: Simon Bolivarlaan 34-36 Ville: Brussel Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad Code postal: 1000 Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 485 856.35 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32510000 - Système de télécommunications sans fil 
45232330 - Montage d'antennes 
45232332 - Ouvrages annexes de télécommunications 
45312300 - Travaux d'installation d'antennes 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
50333000 - Services d'entretien de matériel de radiocommunications 
51300000 - Services d'installation de matériel de communications