Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 02/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Wilrijk:Voitures particulières

2022/S 226-649369  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Belgique-Wilrijk: Voitures particulières

2022/S 226-649369

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 209-594509)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Intercommunale voor Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten
Numéro national d'identification: 0214981001_27169
Adresse postale: Boomsesteenweg 1000
Ville: Wilrijk
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2610
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Geert Van der Borght
Courriel: geert.vanderborght@isvag.be
Téléphone: +32 38772855
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.isvag.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462742

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens

Numéro de référence: ISVAG-2022/034-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
34110000 Voitures particulières

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Deze opdracht is een opdracht voor leveringen: operationele leasing op lange termijn van verschillende categorieën personenwagens met bijhorende dienstverlening. Deze voertuigen zijn bestemd voor zowel dienstverplaatsingen als privéverplaatsingen en worden toegekend aan één bestuurder, wat niet wegneemt dat deze voertuigen ook door anderen kunnen bestuurd worden voor zover ze op hetzelfde adres als de bestuurder gedomicilieerd zijn.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 209-594509

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 02/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 02/12/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Sommige bepalingen uit het bijzonder bestek werden aangepast. Er wordt dus een gewijzigde versie van het bijzonder bestek gepubliceerd. Al de wijzigingen werden aangebracht in blauwe tekst. Bovendien werden er vragen en meldingen omtrent deze opdracht aan de aanbestedende overheid gericht, dewelke middels huidig rechtzettingsbericht beantwoord worden. Hiervoor wordt verwezen naar het PV dat gepubliceerd wordt. De termijn werd per ongeluk nog niet verdaagd, zoals reeds voorzien was in het vorige erratum.
Raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens 02/12/2022 23/11/2022 BEL National
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particulières