01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/12/2010
Date de péremption : 22/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Bottes en caoutchouc

2010/S 233-355633 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Kompania W™glowa SA, ul. PowstaÄców 30, attn: SÂawomira Klimek-Gwóúdú,
POLOGNE-40-039Katowice. Tel. +48 327572268. E-mail: przetargi@kwsa.pl. Fax
+48 327572027.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.11.2010, 2010/S
218-334551)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 29.11.2010
(14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 30.11.2010 (12:00)
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent b™dzie zwi…zany ofert… 28.1.2011
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 30.11.2010 (12:30)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 21.12.2010
(14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 22.12.2010 (08:30)
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent b™dzie zwi…zany ofert… 18.2.2011
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 22.12.2010 (09:00)
 
 
C L A S S E    C P V
18812200 - Bottes en caoutchouc