01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/04/2011
Date de péremption : 06/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Cathéters , Consommables médicaux , Accessoires de cathéter

2011/S 74-120501 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Dzia ZamówieÄ Publicznych, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19,
attn: Beata MusiaÂ, POLOGNE-31-501Kraków. Tel. +48 124247046. E-mail:
bmusial@su.krakow.pl. Fax +48 124247120.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.3.2011, 2011/S
49-080371)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zamówienie skÂada si™ z 4 cz™Űci (zadaÄ):
- cz™Ű‡ 1: cewniki prowadz…ce do zabiegów neuroradiologicznych, zastawki Y
do mikrocewników oraz podwójne Y-adaptery z zastawk… hemostatyczn…,
- cz™Ű‡ 2: stenty do remodelingu naczyÄ mózgowych,
- cz™Ű‡ 3: cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego stosowane przy
embolizacji t™tniaków naczyÄ mózgowych,
- cz™Ű‡ 4: sprz™t do embolizacji malformacji naczyÄ mózgowych.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wadium dla caÂego zamówienia wynosi 15 400,00 PLN, w tym:
- cz™Ű‡ 1 ' 1 200 PLN,
- cz™Ű‡ 2 ' 6 000 PLN,
- cz™Ű‡ 3 ' 2 200 PLN,
- cz™Ű‡ 4 ' 6 000 PLN.
Informacje na temat cz™Űci.
Cz™Ű‡ nr 1 nazwa Cz™Ű‡ 1 - cewniki prowadz…ce do zabiegów
neuroradiologicznych, zastawki Y do mikrocewników oraz podwójne Y-adaptery
z zastawk… hemostatyczn….
1)Krótki opis

   1.  Cewniki prowadz…ce - 80 szt.

   2.  Pojedyncze zastawki Y do mikrocewników - 150 szt.

   3.  Podwójne Y-adaptery - 50 szt.
2)Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33141200, 33141240
3)Wielkoۇ lub zakres
Bez VAT 60 000,00 PLN.
4)Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielania zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 20.4.2011
(12:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.4.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 20.4.2011 (12:15)
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zamówienie skÂada si™ z 6 cz™Űci (zadaÄ):
Cz™Ű‡ 1: Cewniki prowadz…ce do zabiegów neuroradiologicznych.
Cz™Ű‡ 1a: Zastawki Y do mikrocewników.
Cz™Ű‡ 1b: Podwójne Y-adaptery z zastawk… hemostatyczn….
Cz™Ű‡ 2: Stenty do remodelingu naczyÄ mózgowych.
Cz™Ű‡ 3: Cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego stosowane przy
embolizacji t™tniaków naczyÄ mózgowych.
Cz™Ű‡ 4: Sprz™t do embolizacji malformacji naczyÄ mózgowych.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wadium dla caÂego zamówienia wynosi 15 350 PLN, w tym:
Cz™Ű‡ 1 ' 950 PLN.
Cz™Ű‡ 1a ' 150 PLN.
Cz™Ű‡ 1b ' 50 PLN.
Cz™Ű‡ 2 ' 6 000 PLN.
Cz™Ű‡ 3 ' 2 200 PLN.
Cz™Ű‡ 4 ' 6 000 PLN.
Informacje na temat cz™Űci.
Cz™Ű‡ nr 1 nazwa Cz™Ű‡ 1 - cewniki prowadz…ce do zabiegów
neuroradiologicznych.
1)Krótki opis

   1.  Cewniki prowadz…ce - 80 szt.
2)Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV) 33141200
3)Wielkoۇ lub zakres
Bez VAT 48 000 PLN.
4)Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielania zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr 1a nazwa Cz™Ű‡ 1a - zastawki Y do mikrocewników.
1)Krótki opis

   1.  Pojedyncze zastawki Y do mikrocewników - 150 szt.
2)Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV) 33141240
3)Wielkoۇ lub zakres
Bez VAT 8 250,00 PLN.
4)Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielania zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr 1b nazwa Cz™Ű‡ 1b - podwójne Y-adaptery z zastawk… hemostatyczn….
1)Krótki opis

   1.  Podwójne Y-adaptery - 50 szt.
2)Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV) 33141240
3)Wielkoۇ lub zakres
Bez VAT
   3. 750,00 PLN.
4)Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielania zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
   6. 5.2011
(12:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   6. 5.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   6. 5.2011 (12:15)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141200 - Cathéters 
33141240 - Accessoires de cathéter