01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 27/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux

2011/S 69-111260 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki OÛrodek Onkologiczny, ul.
Ks. J. Bielawskiego 18, attn: mgr Wojciech Majkowski,
POLOGNE-36-200Brzozów. Tel. +48 134309587. E-mail:
zampub@szpital-brzozow.pl. Fax +48 134309587.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.2.2011, 2011/S
32-052824)
Au lieu de:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 11.4.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 11.4.2011 - 12:30.
Lire:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 27.4.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.4.2011 - 12:30.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux