01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/05/2011
Date de péremption : 30/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux , Aiguilles à usage médical , Seringues , Cathéters , Poches à urine , Bistouris et lames , Drain , Canules , Aiguilles de biopsie , Gants de chirurgie , Masque pour oxygénothérapie , Masques pour gaz médicaux , Masque d'anesthésie-réanimation , Appareils et instruments de transfusion et de perfusion , Bandelettes réactives , Conteneurs et poubelles de déchets , Appareils et instruments médicaux divers

2011/S 89-144017 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.F.Chopina, ul. Szopena 2, DziaÂ
ZamówieÄ Publicznych, attn: mgr Marek Wiater; inü.Józef Berkowicz,
POLOGNE-35-055Rzeszów. Tel. +48 178666096. E-mail:
jozefber@poczta.onet.pl. Fax +48 178666097.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.4.2011, 2011/S
74-121279)
Au lieu de:
I.1) Nazwa, adres i punkty kontaktowe
Tel/ +48 178666086.
VI.3) Informacje dodatkowe: brak
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 24.5.2011 (09:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 24.5.2011 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.5.2011 (10:00)
Lire:
I.1) Nazwa, adres i punkty kontaktowe
Tel/ +48 178666096.
VI.3) Informacje dodatkowe
VII. PozostaÂe wymagane dokumenty:

   1.  WypeÂniony i podpisany przez osoby upowaünione do reprezentowania
wykonawcy Formularz ofertowy wg wzoru na zaÂ…czniku nr 6 do SIWZ
(oryginaÂ);

   2.  WypeÂnione i podpisane przez osoby upowaünione do reprezentowania
wykonawcy oferowane Formularze cenowo ' ofertowe ' dla danej oferowanej
Cz™Ûci, sporz…dzone wedÂug wzoru stanowi…cego ZaÂ…cznik nr 1 do SIWZ.
Formularz winien zawiera‡ wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie
trwania post™powania.Brak wprowadzonych zmian w Formularzach
cenowo-ofertowych w kol. 2 lub 3 nie spowoduje odrzucenia oferty.

   3.  Potwierdzenie wniesienia wadium ' kserokopia wniesionego wadium wpi™ta
do oferty w kolejnoÛci. Wadium wniesione w formie innej niü w pieni…dzu
naleüy zÂoüy‡ w ofercie luzem, celem zrealizowania dyspozycji zawartej w
art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium.

   4.  Jeüeli osoba reprezentuj…ca wykonawc™ w post™powaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upowaüniona do jego reprezentacji we
wÂaÛciwym rejestrze lub ewidencji dziaÂalnoÛci gospodarczej, wymagane jest
przedstawienie peÂnomocnictwa. PeÂnomocnictwo to musi zosta‡ doÂ…czone do
oferty i musi by‡ zÂoüone w oryginale lub kopii poÛwiadczonej za zgodnoÛ‡
z oryginaÂem (kopia peÂnomocnictwa powinna by‡ poÛwiadczona notarialnie).
PeÂnomocnictwo to musi w swojej treÛci jednoznacznie wskazywa‡ uprawnienie
do podpisania oferty.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 30.5.2011 (09:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 30.5.2011 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.5.2011 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33124131 - Bandelettes réactives 
33140000 - Consommables médicaux 
33141200 - Cathéters 
33141220 - Canules 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141323 - Aiguilles de biopsie 
33141411 - Bistouris et lames 
33141420 - Gants de chirurgie 
33141615 - Poches à urine 
33141640 - Drain 
33157100 - Masques pour gaz médicaux 
33157110 - Masque pour oxygénothérapie 
33171110 - Masque d'anesthésie-réanimation 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
33194000 - Appareils et instruments de transfusion et de perfusion 
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets