01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2009
Date de péremption : 24/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2009/S 213-306686 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, ul. Kondratowicza 8,
attn: Joanna G…sior, PL-03-242 Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail:
dzial.zamowien.publicznych@szpital-brodnowski.waw.pl. Fax +48 223265834.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.9.2009, 2009/S
187-269079)
Objet: CPV: 33141000.
Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables
hématologiques.
Au lieu de: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ zobowi…zany jest do wniesienia wadium w
wysokoÛci Â…cznej: 5 600,00 PLN (sÂownie: pi™‡ tysi™cy szeÛ‡set zÂotych
00/100). W przypadku skÂadania ofert na poszczególne cz™Ûci, odpowiednio:
1) Cz™Û‡ nr 1 ' 4 000,00 PLN,
2) Cz™Û‡ nr 2 - 700,00 PLN.
3) Cz™Û‡ nr 3 ' 700,00 PLN.
4) Cz™Û‡ nr 4 ' 200,00 PLN.
11.2 Wadium moüe by‡ wniesione w nast™puj…cych formach:
1) pieni…dzu,
2) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoÛciowo-kredytowej, z tym, üe por™czenie kasy jest zawsze
zobowi…zaniem pieni™ünym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy
Z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoÛci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póún. zm.).
Informacje na temat cz™Ûci:
Cz™Û‡ nr
   3. 
WkÂady do ssaków, filtry, dreny i Âaczniki.
Cz™Û‡ nr 3A.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   4. 11.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   4. 11.2009 (11:00)
Lire: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ zobowi…zany jest do wniesienia wadium w
wysokoÛci Â…cznej: 5 600,00 z (sÂownie: pi™‡ tysi™cy szeÛ‡set zÂotych
00/100). W przypadku skÂadania ofert na poszczególne cz™Ûci, odpowiednio:
1) Cz™Û‡ nr 1 ' 4 000,00 PLN,
2) Cz™Û‡ nr 2 - 700,00 PLN.
3) Cz™Û‡ nr 3 ' 300,00 PLN.
4) Cz™Û‡ nr 3A ' 400,00 PLN.
5) Cz™Û‡ nr 4 ' 200,00 PLN.
11.2 Wadium moüe by‡ wniesione w nast™puj…cych formach:
1) pieni…dzu,
2) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoÛciowo-kredytowej, z tym, üe por™czenie kasy jest zawsze
zobowi…zaniem pieni™ünym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy
Z dnia
   9. 11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoÛci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póún. zm.).
Informacje na temat cz™Ûci:
Cz™Û‡ nr
   3. 
Filtry, dreny i Âaczniki.
Cz™Û‡ nr 3A.
WkÂady do ssaków.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 24.11.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.11.2009 (11:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques