01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/12/2009
Date de péremption : 21/01/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2009/S 251-360761 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZakÂad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn™trznych i Administracji w
Lublinie, ul. Grenadierów 3, attn: Maria GomóÂka, PL-20-331 Lublin. Tel.
+48 817285628. E-mail: przetargi@szpitalmsw.pl. Fax +48 817285628.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 12.12.2009, 2009/S
240-343297)
Objet: CPV: 33141000.
Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables
hématologiques.
Au lieu de: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
- pakiet nr 15 - 1 400 (tysi…c czterysta PLN),
- pakiet nr 16 - 300 (trzysta PLN).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 18.1.2010 - 15:00.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 19.1.2010 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 19.1.2010 - 12:15.
Lire: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
- pakiet nr 15 - 700 (siedemset PLN),
- pakiet nr 16 - 1 000 (tysi…c PLN).
...
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 20.1.2010 - 15:00.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 21.1.2010 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.1.2010 - 12:15.
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques