01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/01/2011
Date de péremption : 17/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables , hématologiques

2011/S 6-007254 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Úl…skiego Uniwersytetu
Medycznego GórnoÛl…skie Centrum Medyczne w Katowicach im. prof. Leszka
Gieca, ul. ZioÂowa 45/47, attn: mgr Anna PodleüyÄska,
POLOGNE-40-635Katowice. Tel. +48 323598413. E-mail: apodlezynska@gcm.pl.
Fax +48 322029501.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 12.2010, 2010/S
233-356682)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
12.1.2011.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 13.1.2011 - 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.1.2011 - 11:00.
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
16.1.2011.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 17.1.2011 - 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.1.2011 - 12:00.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques