01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2010
Date de péremption : 18/10/2010
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables mÚdicaux , Vŕtements pour personnel mÚdical

2010/S 183-278445 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Zak┬ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w ┴odzi
' Centralny Szpital Weteranˇw, ul. űeromskiego 113, Dzia┬ Zamˇwie─
Publicznych, attn: mgr Wioleta W┬odarska, POLOGNE-90-549┴ˇd˙. Tel. +48
426393453-458. E-mail: zamowienia.skwam@wp.pl. Fax +48 426393452.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne,
   9. 9.2010, 2010/S
175-267328)
Au lieu de:
III.2.1) Ca┬kowita wielko█ç lub zakres:
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
A.

   1.  O udzielenie Zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:

   1. 1 posiadajů uprawnienia do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawanak┬adajů obowiůzek ich posiadania,

   1. 2 posiadajů wiedzÖ i do█wiadczenie,

   1. 3 dysponujů odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Zamˇwienia,

   1. 4 znajdujů siÖ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zaČpewniajůcej
wykonanie Zamˇwienia.
Zamawiajůcy ustala nastÖpujůce szczegˇ┬owe warunki udzia┬u w PostÖpowaniu
w zakresie warunkuwskazanego w punkcie
   1. 2:
Wykonawca ubiegajůcy siÖ o udzielenie zamˇwienia musi wykazaç, iŘ w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywemterminu sk┬adania ofert, a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, wykona┬
naleŘycieco najmniej dwie dostawy ob┬oŘe─ chirurgicznych i/lub fartuchˇw
chirurgicznych, kaŘda z dostaw o warto█ci conajmniej 30 000 PLN brutto.
Ocena spe┬niania warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw zostanie dokonana na
podstawie przedstawionychprzez WykonawcÖ dokumentˇw, o ktˇrych mowa w
czÖ█ci B pkt
   1. 
Sposˇb dokonywania oceny spe┬nienia warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw
oparty bÖdzie na zasadzie:spe┬nia/nie spe┬nia.
Nie spe┬nienie chociaŘby jednego z ww. warunkˇw skutkowaç bÖdzie
wykluczeniem Wykonawcy zpostÖpowania o udzielenie zamˇwienia w oparciu o
przes┬anki zawarte w art. 24.

   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania o
udzielenie zamˇwienia Wykonawcy wokoliczno█ciach, o ktˇrych mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Wykonawca bÖdzie zobowiůzany z┬oŘyç dokumenty, oktˇrych mowa
w czÖ█ci B pkt 2
B.

   1.  W celu wykazania spe┬nienia warunkˇw udzia┬u w PostÖpowaniu okre█lonych
w czÖ█ci A pkt 1, kaŘdy zWykonawcˇw powinien do oferty za┬ůczyç:

   1. 1 o█wiadczenie o spe┬nieniu warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu, stanowiůce
za┬ůcznik nr 3 do SIWZ,

   1. 2 wykaz dostaw w zakresie niezbÖdnym do wykazania spe┬niania warunku
wiedzy i do█wiadczenia,wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert, a jeŘeli okres prowadzeniadzia┬alno█ci jest
krˇtszy ' w tym okresie, z podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcˇw(zgodnie z za┬ůcznikiem nr 5 do SIWZ) oraz
za┬ůczeniem dokumentu potwierdzajůcego, Ře dostawy te zosta┬ywykonane
naleŘycie.

   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania o
udzielenie zamˇwienia Wykonawcy wokoliczno█ciach, o ktˇrych mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Wykonawca powinien do oferty za┬ůczyç:

   2. 1 o█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiůce za┬ůcznik nr 4
do SIWZ,

   2. 2 aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru, jeŘeli odrÖbne przepisy wymagajů
wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcyprzed up┬ywem terminu sk┬adania ofert, a w stosunku do osˇb
fizycznych ' o█wiadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
(stanowiůce za┬ůcznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku osˇb fizycznych
o█wiadczenie w zakresieart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie z za┬ůcznikiem
nr 4a),

   2. 3 aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika urzÖdu skarbowego
potwierdzajůce, Ře Wykonawca niezalega z op┬acaniem podatkˇw lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organuwystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 4 aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Spo┬ecznego potwierdzajůce,
Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem sk┬adek na ubezpieczeniezdrowotne i
spo┬eczne lub potwierdzenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lubroz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu 'wystawione nie wcze█niej niŘ
3 miesiůce prze up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 5 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 6 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli, w przypadku Wykonawcy majůcego siedzibÖ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktˇrychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy majů miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,wykonawca sk┬ada w odniesieniu do nich za█wiadczenie w┬a█ciwego
organu sůdowego albo administracyjnegomiejsca zamieszkania dotyczůce
niekaralno█ci tych osˇb w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8
ustawy,wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, z tym Ře w przypadku,gdy w miejscu zamieszkania tych osˇb
nie wydaje siÖ takich za█wiadcze─ - zastÖpuje siÖ je
dokumentemzawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym
organem sůdowym, administracyjnym alboorganem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osˇb.

   4.  JeŘeli Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt. 2
niniejszego rozdzia┬u:
1) ppkt
   2. 2,
   2. 3,
   2. 4 i ppkt
   2. 6 - sk┬ada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ lubmiejsce zamieszkania,
potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo Ře uzyska┬przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie
wca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie;
2) ppkt
   2. 5 - sk┬ada za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo zamieszkania osoby, ktˇrej
dokumenty dotyczů, w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

   5.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2,
powinny byç wystawione nie wcze█niej niŘ 6miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, powinien
byçwystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert.

   6.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejscezamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt 4, zastÖpuje siÖ je dokumentem zawierajůcymo█wiadczenie z┬oŘone
przed notariuszem, w┬a█ciwym organem sůdowym, administracyjnym albo
organem samorzůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrymwykonawca ma siedzibÖ lub miejsce
zamieszkania. Wymˇg okre█lony w pkt 5 stosuje siÖ odpowiednio.
Lire:
III.2.1) Ca┬kowita wielko█ç lub zakres:
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
A.

   1.  O udzielenie Zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:

   1. 1 posiadajů uprawnienia do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawanak┬adajů obowiůzek ich posiadania,

   1. 2 posiadajů wiedzÖ i do█wiadczenie,

   1. 3 dysponujů odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Zamˇwienia,

   1. 4 znajdujů siÖ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zaČpewniajůcej
wykonanie Zamˇwienia.
Zamawiajůcy ustala nastÖpujůce szczegˇ┬owe warunki udzia┬u w PostÖpowaniu
w zakresie warunkuwskazanego w punkcie
   1. 2:
Wykonawca ubiegajůcy siÖ o udzielenie zamˇwienia musi wykazaç, iŘ w
okresie ostatnich trzech lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert, a
jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie,
wykona┬ naleŘycie co najmniej dwie dostawy:
- ob┬oŘe─ chirurgicznych (w przypadku sk┬adania oferty na Pakiet nr 1
i/lub 3-7),
- fartuchˇw chirurgicznych (w przypadku sk┬adania oferty na Pakiet nr 2).
KaŘda z dostaw o warto█ci co najmniej 30 000 z┬ brutto.
Ocena spe┬niania warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw zostanie dokonana na
podstawie przedstawionychprzez WykonawcÖ dokumentˇw, o ktˇrych mowa w
czÖ█ci B pkt
   1. 
Sposˇb dokonywania oceny spe┬nienia warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw
oparty bÖdzie na zasadzie:spe┬nia/nie spe┬nia.
Nie spe┬nienie chociaŘby jednego z ww. warunkˇw skutkowaç bÖdzie
wykluczeniem Wykonawcy zpostÖpowania o udzielenie zamˇwienia w oparciu o
przes┬anki zawarte w art. 24.

   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania o
udzielenie zamˇwienia Wykonawcy wokoliczno█ciach, o ktˇrych mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Wykonawca bÖdzie zobowiůzany z┬oŘyç dokumenty, oktˇrych mowa
w czÖ█ci B pkt 2
B.

   1.  W celu wykazania spe┬nienia warunkˇw udzia┬u w PostÖpowaniu okre█lonych
w czÖ█ci A pkt 1, kaŘdy zWykonawcˇw powinien do oferty za┬ůczyç:

   1. 1 o█wiadczenie o spe┬nieniu warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu, stanowiůce
za┬ůcznik nr 3 do SIWZ,

   1. 2 wykaz wykonanych, a w przypadku █wiadcze─ okresowych lub ciůg┬ych
rˇwnieŘ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbÖdnym do wykazania spe┬niania
warunkuwiedzy i do█wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest
krˇtszy - w tym okresie, z podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem dokumentu potwierdzajůcego, Ře te
dostawy zosta┬y wykonane lub sů wykonywane naleŘycie.
W przypadku wykazywania posiadanego do█wiadczenia za pomoců dostaw
wykonywanych, przy ustalaniu warto█ci tych dostaw naleŘy braç pod uwagÖ
jedynie warto█ç dostaw juŘ zrealizowanych.

   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania o
udzielenie zamˇwienia Wykonawcy wokoliczno█ciach, o ktˇrych mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Wykonawca powinien do oferty za┬ůczyç:

   2. 1 o█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiůce za┬ůcznik nr 4
do SIWZ,

   2. 2 aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru, jeŘeli odrÖbne przepisy wymagajů
wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcyprzed up┬ywem terminu sk┬adania ofert, a w stosunku do osˇb
fizycznych ' o█wiadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
(stanowiůce za┬ůcznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku osˇb fizycznych
o█wiadczenie w zakresieart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie z za┬ůcznikiem
nr 4a),

   2. 3 aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika urzÖdu skarbowego
potwierdzajůce, Ře Wykonawca niezalega z op┬acaniem podatkˇw lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organuwystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 4 aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Spo┬ecznego potwierdzajůce,
Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem sk┬adek na ubezpieczeniezdrowotne i
spo┬eczne lub potwierdzenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lubroz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu 'wystawione nie wcze█niej niŘ
3 miesiůce prze up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 5 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert,

   2. 6 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli, w przypadku Wykonawcy majůcego siedzibÖ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktˇrychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy majů miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,wykonawca sk┬ada w odniesieniu do nich za█wiadczenie w┬a█ciwego
organu sůdowego albo administracyjnegomiejsca zamieszkania dotyczůce
niekaralno█ci tych osˇb w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8
ustawy,wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, z tym Ře w przypadku,gdy w miejscu zamieszkania tych osˇb
nie wydaje siÖ takich za█wiadcze─ - zastÖpuje siÖ je
dokumentemzawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym
organem sůdowym, administracyjnym alboorganem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osˇb.

   4.  JeŘeli Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt. 2
niniejszego rozdzia┬u:
1) ppkt
   2. 2,
   2. 3,
   2. 4 i ppkt
   2. 6 - sk┬ada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ lubmiejsce zamieszkania,
potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo Ře uzyska┬przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie
wca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie;
2) ppkt
   2. 5 - sk┬ada za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo zamieszkania osoby, ktˇrej
dokumenty dotyczů, w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

   5.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2,
powinny byç wystawione nie wcze█niej niŘ 6miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, powinien
byçwystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert.

   6.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejscezamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt 4, zastÖpuje siÖ je dokumentem zawierajůcymo█wiadczenie z┬oŘone
przed notariuszem, w┬a█ciwym organem sůdowym, administracyjnym albo
organem samorzůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrymwykonawca ma siedzibÖ lub miejsce
zamieszkania. Wymˇg okre█lony w pkt 5 stosuje siÖ odpowiednio.
Autres informations complÚmentaires
Zmiany zosta┬y wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables mÚdicaux 
33199000 - Vŕtements pour personnel mÚdical