Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
CROATIE
appel-offre

Croatie-Gospi?: Travaux de construction de locaux commerciaux

2021/S 228-599376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Croatie-Gospi?: Travaux de construction de locaux commerciaux 2021/S 228-599376 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javna ustanova Park prirode Velebit Numéro national d'identification: 65211368646 Adresse postale: Kaniza 4b Ville: Gospi Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska Code postal: 53000 Pays: Croatie Point(s) de contact: Marta Hordov Courriel: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr Téléphone: +385 23350342 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pp-velebit.hr
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNI?KE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVA?KE SPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna povrsina, vanjske setnice i ure?enje spilja Numéro de référence: NABAVA
   2. 1
II.1.2) Code CPV principal 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNI?KE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVA?KE SPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna povrsina, vanjske setnice i ure?enje spilja
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska Lieu principal d'exécution:
Mj. izvo?enja radova je kontaktno podru?je uz Cerova?ke spilje-Gra?ac. To?na lok. izvrsenja ugovora navedena je u opisu zone obuhvata (sa navodom k.?.br) svakog el. projekta i u Projektno teh. Dok.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jedinstvena funkcionalno tehni?ke cjeline sastoji se od vise me?uovisnih elemenata projekta "Centar izvrsnosti Cerova?ke spilje- - odrzivo upravljanje prirodnom bastinom i krskim podzemljem":I) Izgradnja i opremanje Centra za prihvat i informiranje posjetitelja s pjesa?kom kolnom povrsinom (EP 1)- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhva?a izgradnju gra?evine Prihvatnog centra (SP
   1. 1) i ure?enja dijela okolisa (zona obuhvata k.?.br. 1588/2,1612/4, 1589/2, 1580/4, sve k.o. Grab) , te Izgradnju zgrade Odmorista i pjesa?ko kolne povrsine (SP
   1. 2) (zona obuhvata dio k.?. br. 3295 k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehni?koj dokumentaciji i Troskovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.II) Ure?enje vanjskih setnica od Prihvatnog centra prema Gornjoj i Donjoj Cerova?koj spilji (EP.2)- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhva?a rekonstrukciju postoje?ih setnica od zone obuhvata izgradnje Prihvatnog centra i Odmorista s pjesa?ko kolnom povrsinom pa do Donje i Gornje Cerova?ke spilje (SP
   2. 1) (zona obuhvata dio k.?.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehni?koj dokumentaciji i Troskovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.III) Ure?enje Cerova?kih spilja za turisti?ko posje?ivanje- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhva?a radove izgradnje na Ure?enju setnica unutar Gornje i Donje Cerova?ke spilje (SP
   4. 1) (zona obuhvata dio k.?. 3113/3 i 3113/2, k.o. Grab)i radove na Rekonstrukciji sustava rasvjete za Gornju i Donju Cerova?ku spilju (SP
   4. 2) (zona obuhvata dio k.?. 3113/3 i 3113/2, k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehni?koj dokumentaciji i Troskovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.IV) Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgra?enoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi (EP
   5. 1)EP 5 Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgra?enoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi : SP
   5. 1Implementacija novostvorenih sustava interpretacije /edukacije - dio I.a RADOVIDetaljan opis predmeta nabave naveden je u tehni?kim specifikacijama navedenim u Troskovniku i projektno tehni?koj dokumentaciji. Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelji su obvezni nuditi cjelokupan predmet nabave. Ponude koje obuhva?aju samo dio trazenog opsega usluga odnosno predmeta nabave ne?e se razmatrati.Obrazlozenje: Naru?itelj ovaj predmet nabave, na temelju objektivnih kriterija za podjelu predmeta nabave na grupe iz ?lanka 204. stavka
   2.  ZJN 2016 (primjerice: vrsta, svojstva, namjena, mjesto ili vrijeme ispunjenja), nije u mogu?nosti podijeliti na grupe jer isti predstavlja jednu tehni?ku, tehnolosku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu za Naru?itelja. Predmet nabave je me?uovisan i slozen, te je za Naru?itelja jedino rjesenje da sklopi ugovor za cjeloviti predmet nabave. Naime, sklapanje vise ugovora za vise grupa za Naru?itelja bilo komplicirano, tesko provedivo i rizi?no te bi iziskivalo zna?ajne dodatne troskove - simultano upravljanje s vise ugovora koji bi se istovremeno odvijali, opasnost da se ugovori koji se trebaju realizirati ne sklope pravovremeno, koordinacija vise ugovaratelja/izvo?a?a, tesko?e pri utvr?ivanju odgovornosti pojedinog ugovaratelja/izvo?a?a u izvrsenju ugovora i mogu?nost prebacivanja odgovornosti izme?u pojedinih ugovaratelja/izvo?a?a i sli?no, kasnjenja u izvrsenju pojedinog ugovora.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 660
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Centar izvrsnosti Cerova?ke spilje- odrzivo upravljanje prirodnom bastinom i krskim podzemljem" oznaka: KK.06.1.2.01.0011
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 046-107869
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: Klasa: UP/I 406-01/19-01/01 Urbroj: 2125/17-01-19-
Lot nº: 1 Intitulé:
IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNI?KE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVA?KE SPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna povrsina, vanjske setnice i ure?enje spilja
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
03/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ING-GRAD D.O.O.
Numéro national d'identification: 93245284305 Adresse postale: KALINOVICA 3/IV Ville: ZAGREB Code NUTS: HR Hrvatska Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: patrik.klaric@ing-grad.hr Téléphone: +385 13033000 Fax: +385 13835600
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 43 574 632.58 HRK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr Téléphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:
   1.  objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi
   2.  objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka
   3.  objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije
   4.  otvaranja ponuda u odnosu na propustanje naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
   5.  primitka odluke o odabiru ili ponistenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge ponistenja. U svim ostalim slu?ajevima koji nisu navedeni, rok za zalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlu?uje o pojedina?nom pravu zalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propustanja radnje naru?itelja, koje je na temelju ZJN 2016 trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrije?eno subjektivno pravo zalitelja (?lanak 414 ZJN 2016). Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odre?enoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka
   1.  ovoga ?lanka nema pravo na zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.. Zalba mora sadrzavati najmanje podatke i dokaze navedene u ?l. 420. ZJN.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV, Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr Téléphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HR Hrvatska Lieu principal d'exécution:
Nije primjenjivo
VII.1.4) Description des prestations:
Vantroskovni?ki radovi koji se odnose na specijalisti?ke radove osiguranja stabilnosti juznog i zapadnog pokosa uz Prihvatni Centar, a nastavno na upozorenja stru?nog nadzora, voditelja projekta i izvo?a?a da je nuzno pristupiti kvalitetnoj sanaciji pokosa radi sigurnosti ljudi i imovine prilikom koristenja gra?evine.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 724
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 570 500.00 HRK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ING-GRAD D.O.O.
Numéro national d'identification: 93245284305 Adresse postale: KALINOVICA 3/IV Ville: ZAGREB Code NUTS: HR Hrvatska Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: patrik.klaric@ing-grad.hr Téléphone: +385 13033000 Fax: +385 13835600
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 
1.NARU?ITELJ i IZVO?A su dana 18.3.2020.g. u pisanom obliku sklopili Dodatak br. 1 Ugovora o javnoj nabavi Klasa: 402-01/15-01/01, Urbroj: 2125/17-01-20-463, kojim je uveden podugovaratelj BAU GRADNJA d.o.o.;
   2.  NARU?ITELJ i IZVO?A dana 26.2.2021.g. u pisanom obliku sklopili Dodatak br. 2 Ugovora o javnoj nabavi Klasa: UP/I 406-01/19-01/01, Urbroj: 2125/17-01-21-63, sve temeljem ?lanka 320. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) te ?lanka 48. Ugovora, a kojim je vrijednost radova pove?ana za 2,28% vrijednosti radova iz osnovnog Ugovora, te je produljen rok za izvo?enje radova.
   3.  NARU?ITELJ i IZVO?A su dana 10. kolovoza 2021.g. temeljem ?lanka 317. ZJN 2016 sklopili Dodatak br. 3 Ugovora Klasa: UP/I 406-01/19-01/01, Urbroj: 2125/17-01-21-75. Vrijednost dodatnih radova koji su predmet Dodatka br. 3 iznosi 1,31% inicijalno ugovorene vrijednosti radova, a predmetni radovi koji su predmet Dodatka br. 3 su nuzni radi zastite sigurnosti ljudi i imovine pri koristenju gra?evine, a iste nije bilo mogu?e predvidjeti u vrijeme izrade inicijalnog projektantskog troskovnika te u vrijeme provo?enja postupka javne nabave. Naime, u navedenom trenutku nije bio mogu pristup stijeni koja je bila djelomi?no ukopana i zaklonjena postoje?im objektom i visokim raslinjem, a prije zavrsetka radova iskopa nije bilo mogu?e predvidjeti broj i vrstu potrebnih sidrenih elemenata niti na?in sidrenja. Naknadno, nakon sto su se osigurali uvjeti za pristup i detaljan pregled stjenske mase radi zastite sigurnosti ljudi i imovine izra?en je projektantski troskovnik i projekt kvalitetne sanacije pokosa od strane KRESO GEO d.o.o., Jablanska 54, Zagreb. Temeljem svih gore navedenih Dodataka
   1. ,
   2.  i
   3. , izmijenjena je vrijednost izvo?enja radova, na na?in da ista iznosi 45.137.503,80 HRK bez PDV-a, odnosno, 56.421.879,75 HRK s PDV-om.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Predmetni radovi su nuzni radi zastite sigurnosti ljudi i imovine pri koristenju gra?evine, a iste nije bilo mogu?e predvidjeti u vrijeme izrade inicijalnog projektantskog troskovnika te u vrijeme provo?enja postupka javne nabave. Naime, u navedenom trenutku nije bio mogu pristup stijeni koja je bila djelomi?no ukopana i zaklonjena postoje?im objektom i visokim raslinjem, a prije zavrsetka radova iskopa nije bilo mogu?e predvidjeti broj i vrstu potrebnih sidrenih elemenata niti na?in sidrenja. Naknadno, nakon sto su se osigurali uvjeti za pristup i detaljan pregled stjenske mase radi zastite sigurnosti ljudi i imovine izra?en je projektantski troskovnik i projekt kvalitetne sanacije pokosa od strane KRESO GEO d.o.o., Jablanska 54, Zagreb.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 44 567 003.80 HRK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 45 137 503.80 HRK Croatie-Gospi?: Travaux de construction de locaux commerciauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 HR National
 
 
C L A S S E    C P V
45213100 - Travaux de construction de locaux commerciaux