Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 25/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
CROATIE
appel-offre

Croatie-Koprivnica: Supervision des travaux de construction

2020/S 99-238342  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Croatie-Koprivnica: Supervision des travaux de construction 2020/S 099-238342 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koprivni?ke vode d.o.o.
Numéro national d'identification: 20998990299 Adresse postale: Mosna 15 a Ville: Koprivnica Code NUTS: HR045 Code postal: 48000 Pays: Croatie Point(s) de contact: Damir Funjak, dipl. oec.
Courriel: damir.funjak@kcvode.hr Téléphone: +385 48251801 Fax: +385 48251890 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kcvode.hr www.kcvode.hr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0018976 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poboljsanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nadzor Numéro de référence: 05-20 JNVV
II.1.2) Code CPV principal 71247000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet nabave su usluge nadzora, odnosno, usluge stru?nog nadzora gradnje u sklopu provedbe Projekta "Poboljsanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica", koji je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Usluge u okviru ovog ugovora obuhva?aju usluge stru?nog nadzora gradnje i opremanja, a sastoje se od sljede?ih nabava/ugovora: - prosirenje postoje?eg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica, - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na podru?ju Koprivnice, - rekonstrukcija objekata na UPOV-u Heresin Koprivnica-zamjena opreme, - rekonstrukcija objekata na UPOV-u Heresin Koprivnica-nabava instrumenata, ure?aja i namjestaja.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 14 750 000.00 HRK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HR045 Lieu principal d'exécution:
Mjesto izvrsenja usluge je usluzno podru?je naru?itelja Koprivni?ke vode d.o.o. sto obuhva?a podru?je Grada Koprivnica, Op?ine Koprivni?ki Bregi, Op?ine Peteranec, Op?ine Drnje, Op?ine ?elekovec, Op
II.2.4) Description des prestations:
Predmet nabave su usluge nadzora, odnosno, usluge stru?nog nadzora gradnje u sklopu provedbe Projekta "Poboljsanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica", koji je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020.Usluge u okviru ovog ugovora obuhva?aju usluge stru?nog nadzora gradnje i opremanja, a sastoje se od sljede?ih nabava/ugovora: - prosirenje postoje?eg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica, - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na podru?ju Koprivnice, - rekonstrukcija objekata na UPOV-u Heresin Koprivnica-zamjena opreme, - rekonstrukcija objekata na UPOV-u Heresin Koprivnica-nabava instrumenata, ure?aja i namjestaja.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  Specifi?no iskustvo Stru?njaka 1: Voditelj tima / Pondération: 20 bodova Critère de qualité - Nom:
   2.  Specifi?no iskustvo Stru?njaka
   2.  Glavni Nadzorni inzenjer za radove / Pondération: 10 bodova Critère de qualité - Nom:
   3.  Specifi?no iskustvo Stru?njaka
   3.  Glavni Nadzorni inzenjer za radove / Pondération: 10 bodova Critère de qualité - Nom:
   4.  Specifi?no iskustvo Stru?njaka 11. Nadzorni inzenjer za strojarske radove / Pondération: 5 bodova Critère de qualité - Nom:
   5.  Specifi?no iskustvo Stru?njaka 12. Nadzorni inzenjer za elektrotehni?ke radove / Pondération: 5 bodova Prix - Pondération: 50 bodova
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 14 750 000.00 HRK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., referentni broj Poziva: KK.06.4.2.48
II.2.14) Informations complémentaires Predmet nabave je me?uovisan i slozen, te je za Naru?itelja jedino rjesenje da sklopi ugovor za cjeloviti predmet nabave. Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer predstavlja funkcionalnu cjelinu i nuzan je zajedni?ki angazman cjelokupnog stru?nog tima nadzora, a kako je to odre?eno i Studijom izvodljivosti te Aplikacijom prema strukturnim fondovima EU.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
21. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovaraju?i registar u drzavi njegovog poslovnog nastana. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz poglavlja 21. u ponudi se dostavlja: - ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti). Naru?itelj ?e prije donosenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kra?em od pet dana, dostavi azurirani popratni dokument ili dokaz, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako ve posjeduje te dokumente. Za provjeru informacija navedenih u e-ESPD obrascu Naru?itelj ?e prihvatiti sljede?e dokumente kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.: - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovaraju?eg registra koji se vodi u drzavi njegova poslovnog nastana. Svaki ?lan zajednice gospodarskih subjekata pojedina?no dokazuje sposobnost iz ove to?ke. U slu?aju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naru?itelj moze dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadleznog tijela ili tre?e strane koja ima saznanja o relevantnim ?injenicama, osim u slu?aju ako je gospodarski subjekt upisan u sluzbeni popis odobrenih gospodarskih subjekata u drzavi ?lanici u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
 
1.Jamstvo za ozbiljnost ponude-u obliku bankarske garancije na iznos od 295 000,00 HRK (slovima: Dvjestodevedesetpetttisu?a kuna) [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem te?aju Hrvatske Narodne banke na dan po?etka postupka javne nabave] ili nov?ani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na ra?un Naru?itelja otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica IBAN: HR5923860021119000326
   2.  Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a ili nov?ani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na ra?un Naru?itelja otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica IBAN: HR5923860021119000326. Detaljne odredbe o vrstama, sredstvima i uvjetima jamstva navedene su u poglavlju 39. Knjige
   1. 
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uklju?ivo i usluge koje su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaklju?enim izme?u Europske unije i Republike Hrvatske. Detaljne odredbe o roku, na?inu i uvjetima pla?anja navedene su u poglavlju 46. Knjige
   1. 
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja navedene su u poglavlju 37. Knjige
   1. 
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Uvjeti izvrsenja ugovora definirani su u poglavlju 42. Knjige
   1.  (Uvjeti i zahtjevi koji moraju Biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stru?nim pravilima).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/06/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
croate
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/06/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Dvorana za sastanke - soba V 107,
   1.  kat - na adresi naru?itelja Mosna 15 a, Koprivnica. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Sukladno ?lanku 282. stavak
   8.  Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ?lanovi stru?nog povjerenstva za javnu nabavu i ovlasteni predstavnici ponuditelja.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr Téléphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr www.dkom.hr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi, - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka, - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije, - otvaranja ponuda u odnosu na propustanje naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, - primitka odluke o odabiru ili ponistenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge ponistenja. Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odre?enoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction