Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
CROATIE
appel-offre

Croatie-Split: Services d'organisation d'ÈvÈnements

2022/S 130-370997  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Croatie-Split: Services d'organisation d'ÈvÈnements 2022/S 130-370997 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TURISTI?KO-UGOSTITELJSKA äKOLA NumÈro national d'identification: 28557793778 Adresse postale: A.G.MATOäA Ville: SPLIT Code NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska ûupanija Code postal: 21000 Pays: Croatie Point(s) de contact: An?elko äegvi? Courriel: andelko.segvic@gmail.com TÈlÈphone: +385 98263226 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tus-st.hr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Usluge organizacije doga?anja u sklopu projekta UP.03.3.1.05.0002.
NumÈro de rÈfÈrence: N11-ESF
II.1.2) Code CPV principal 79952000 Services d'organisation d'ÈvÈnements
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet nabave je nabava vanjske usluge za organizaciju doga?anja u sklopu projekta UP.03.3.1.05.0002. Konstruktivan opis predmeta nabave opisan je u Projektnom zadatku - Knjiga 3 - koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 188 740.00 HRK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79952000 Services d'organisation d'ÈvÈnements 79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrËs 55120000 Services de rÈunions et de confÈrences organisÈs dans des hÙtels 63516000 Services de gestion de voyages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska ûupanija Lieu principal d'exÈcution:
Mjesto izvröenja usluge je: Sjediöte Naru?itelja; Poslovne prostorije odabranog ponuditelja; Lokacije navedene u Projektnom zadatku.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet nabave je nabava vanjske usluge za organizaciju doga?anja u sklopu projekta UP.03.3.1.05.0002. Konstruktivan opis predmeta nabave opisan je u Projektnom zadatku - Knjiga 3 - koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: KVALITATIVNI (TEHNI?KI) DIO PONUDE: A.1.Specifi?no stru?no iskustvo Stru?njaka 1 A.2. Specifi?no stru?no iskustvo Stru?njaka 2 / PondÈration: 80 bodova (80%) Prix - PondÈration: 20 bodova (20%)
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt UP.03.3.1.05.0002. sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 056-147127
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Usluge organizacije doga?anja u sklopu projekta UP.03.3.1.05.0002.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karaman koncert d.o.o.
NumÈro national d'identification: 63329437674 Adresse postale: Mili?eva 80 Ville: Split Code NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska ûupanija Code postal: 21000 Pays: Croatie Courriel: bomis.hr@gmail.com TÈlÈphone: +385 21395238 Fax: +385 21395238 Adresse internet: karaman-koncert.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R.D.I. SOUND & LIGHT NumÈro national d'identification: 93915932509 Adresse postale: Ivana Gorana Kovacica 18 Ville: SUPETAR (BRA?) Code NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska ûupanija Code postal: 21400 Pays: Croatie Courriel: rdi.sound.light@gmail.com TÈlÈphone: +385 916300699
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 672 840.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 188 740.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaöka cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr TÈlÈphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pravo na ûalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odre?enog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti ötetu od navodnoga kröenja subjektivnih prava. Pravo na ûalbu ima i srediönje tijelo drûavne uprave nadleûno za politiku javne nabave i nadleûno drûavno odvjetniötvo. éalba se izjavljuje u pisanom obliku Drûavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu: Republika Hrvatska Drûavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Koturaöka cesta 43 / IV 10000 Zagreb. éalba se izjavljuje Drûavnoj komisiji u pisanom obliku, neposredno, putem ovlaötenog davatelja poötanskih usluga ili elektroni?kim sredstvima komunikacije putem me?usobno povezanih informacijskih sustava Drûavne komisije i EOJN RH. éalitelj je obvezan primjerak ûalbe dostaviti naru?itelju u roku za ûalbu. Kad je ûalba upu?ena putem ovlaötenog davatelja poötanskih usluga, dan predaje ovlaötenom davatelju poötanskih usluga smatra se danom predaje Drûavnoj komisiji, odnosno naru?itelju. Pravodobnost ûalbe utvr?uje Drûavna komisija, s time da ?e se ûalba koja nije dostavljena naru?itelju u skladu sa ?lankom 405. stavkom
   3.  Zakona o javnoj nabavi, smatrati nepravodobnom. U ûalbenim postupcima pred Drûavnom komisijom ûalba se moûe dostaviti elektroni?kim sredstvima komunikacije putem sustava e-éalba. Smatra se da je ûalba koja je predana putem sustava e-éalba potpisana. Sustav e-éalba elektroni?kim vremenskim ûigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja ûalbe na posluûitelju EOJN RH. Smatra se da je dostava Drûavnoj komisiji, odnosno stranci ûalbenog postupka obavljena na dan kada je ûalba zaprimljena na posluûitelju EOJN RH. Sustav e-éalba bez odgode öalje obavijest o zaprimljenoj ûalbi strankama ûalbenog postupka u njihov siguran elektroni?ki pretinac na posluûitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroni?ke poöte. Obavijest iz ?lanka
   3.  stavka
   5.  Pravilnika o elektroni?koj ûalbi u javnoj nabavi, sadrûi podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna ûalba, datum i vrijeme zaprimanja ûalbe te upozorenje da je danom zaprimanja ûalbe na posluûitelju EOJN RH dostava obavljena. Smatra se da je adresa elektroni?ke poöte koju je gospodarski subjekt, odnosno naru?itelj naveo u EOJN RH vaûe?a. Nakon dostave odluke Drûavne komisije javnom objavom, sustav e-éalba öalje obavijest o tome strankama ûalbenog postupka. éalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana: ï objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrûaj poziva ili dokumentacije o nabavi ï objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrûaj ispravka ï objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrûaj izmjene dokumentacije ï otvaranja ponuda u odnosu na propuötanje Naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objaönjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda ï primitka odluke o odabiru ili poniötenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poniötenja. ï Rok za ûalbu u slu?aju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz ?lanaka 316. i 317. Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slu?ajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora. ï Ako naru?itelj nije objavio obavijest o izmjeni, ûalba se izjavljuje 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a moûe se izjaviti unutar roka od öest mjeseci od dana sklapanja ugovora éalitelj koji je propustio izjaviti ûalbu u odre?enoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na ûalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. éalba mora sadrûavati najmanje podatke i dokaze navedene u ?lanku 420. Zakona o javnoj nabavi.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Croatie-Split: Services d'organisation d'ÈvÈnementsType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 HR National
 
 
C L A S S E    C P V
55120000 - Services de réunions et de conférences organisés dans des hôtels 
63516000 - Services de gestion de voyages 
79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès 
79952000 - Services d'organisation d'événements