Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
CROATIE
appel-offre

Croatie-Varaûdin:PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts

2023/S 18-048278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Croatie-Varaûdin: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts 2023/S 018-048278 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Op?a bolnica Varaûdin NumÈro national d'identification: 59638828302 Adresse postale: Ivana Meötrovi?a 1 Ville: Varaûdin Code NUTS: HR062 Varaûdinska ûupanija Code postal: 42000 Pays: Croatie Point(s) de contact: Josip Lon?ar Courriel: javna.nabava@obv.hr TÈlÈphone: +385 42406249 Fax: +385 42205305 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.obv.hr Adresse du profil díacheteur: www.obv.hr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO GRUPAMA, Grupa
   3.  Usluga izrade projektno-tehni?ke dokument. i projekt. nadzora za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe Novi Marof NumÈro de rÈfÈrence: 13.2.-22-VV-100
II.1.2) Code CPV principal 71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
U sklopu Grupe
   3.  nabavlja se usluga izrade projektno-tehni?ke dokumentacije, usluga koordinatora zaötite na radu u fazi projektiranja te usluga projektantskog nadzora za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe za produûeno lije?enje i palijativnu skrb Novi Marof.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR062 Varaûdinska ûupanija Lieu principal d'exÈcution:
lokacija Odabranog ponuditelja/Izvröitelja usluge, lokacija Naru?itelja Op?a bolnica Varaûdin, Sluûba za produûeno lije?enje i palijativnu skrb Novi Marof, Varaûdinska 2, 42 220 Novi Marof te prema
II.2.4) Description des prestations:
U sklopu Grupe
   3.  nabavlja se usluga izrade projektno-tehni?ke dokumentacije, usluga koordinatora zaötite na radu u fazi projektiranja te usluga projektantskog nadzora za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe za produûeno lije?enje i palijativnu skrb Novi Marof. Projektno tehni?ku dokumentaciju gospodarski subjekt obavezan je izraditi sukladno dolje navedenim opisima i uvjetima iz projektnog zadatka predmetne grupe nabave, Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ÑVra?anje u uporabljivo stanje infrastrukture u podru?ju zdravstva na podru?ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske ûupanije, Zagreba?ke ûupanije, Sisa?ko-moslava?ke ûupanije, Karlova?ke ûupanije, Varaûdinske ûupanije, Me?imurske ûupanije, Brodsko-posavske ûupanije, Koprivni?ko-kriûeva?ke ûupanije i Bjelovarsko-bilogorske ûupanijeì, FSEU.2022.MZ, koji je objavljen na linku: https://zdravstvo.gov.hr/vijesti/5562, Na?elu Ñne nanosi bitnu ötetuì (eng.ìDo no significant harmì) okoliönim ciljevima, kao Prilogu
   1.  ove Dokumentacije o nabavi, Troökovniku predmeta nabave, kao Prilogu
   2.  ove Dokumentacije o nabavi te svim ostalim uvjetima, koji su ovom Dokumentacijom o nabavi s prilozima traûeni, kao i svim vaûe?im zakonskim i podzakonskim propisima koji vrijede za tu vrstu usluge.izvröitelj usluge izrade predmetne projektno-tehni?ke dokumentacije obavezan je tijekom izvo?enja radova cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe za produûeno lije?enje i palijativnu skrb Novi Marof, Op?e bolnice Varaûdin osigurati projektantski nadzor, a ?ije usluge se nabavljaju u okviru predmetne grupe nabave. https://zdravstvo.gov.hr/vijesti/5562
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Iskustvo Stru?njaka I (IsI), sukladno to?ci 33. Dokumentacije o nabavi / PondÈration: 6% CritËre de qualitÈ - Nom: Iskustvo Stru?njaka II (IsII), sukladno to?ci 33. Dokumentacije o nabavi / PondÈration: 3% CritËre de qualitÈ - Nom: Iskustvo Stru?njaka III (IsIII), sukladno to?ci 33. Dokumentacije o nabavi / PondÈration: 3% CritËre de qualitÈ - Nom: Iskustvo Stru?njaka IV (IsIV), sukladno to?ci 33. Dokumentacije o nabavi / PondÈration: 3% Prix - PondÈration: 85%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑProjekt cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe za produûeno lije?enje i palijativnu skrb Novi Marof, Op?e bolnice Varaûdinì, referentna oznaka operacije: FSEU.2022.MZ
II.2.14) Informations complÈmentaires Naru?itelj je u ovom postupku javne nabave objavio ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO GRUPAMA, dok procijenjena vrijednost nabave za Grupu
   3.  iznosi 390.674,43 kune bez PDV-a
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 241-693933
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO GRUPAMA, Grupa
   3.  Usluga izrade projektno-tehni?ke dokument. i projekt. nadzora za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe Novi Marof
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaöka cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr TÈlÈphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pravo na ûalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odre?enog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinami?kog sustava nabave ili projektnog natje?aja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti ötetu od navodnoga kröenja subjektivnih prava, kao i tijelo drûavne uprave nadleûno za politiku javne nabave i nadleûno drûavno odvjetniötvo. éalba se izjavljuje Drûavnoj komisiji u pisanom obliku. éalba se dostavlja elektroni?kim sredstvima komunikacije putem putem sustava e-éalba. EOJN RH se smatra posluûiteljem za potrebe sustava e-éalba. éalba koja nije dostavljena putem sustava e-éalba odbacit ?e se. Smatra se da je dostava Drûavnoj komisiji odnosno stranki ûalbenog postupka obavljena na dan kada je ûalba zaprimljena na posluûitelju EOJN RH. Smatra se da je ûalba koja je predana putem sustava e-éalba potpisana. Ako tijekom roka za ûalbu sustav e-éalba na posluûitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za ûalbu se produûuje za onoliko dana koliko je sustav e-éalba bio nedostupan. Ako je sustav e-éalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za ûalbu, rok za ûalbu produûuje se do isteka prvog sljede?eg radnog dana. U otvorenom postupku ûalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana ra?unaju?i od dana:
   1.  objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrûaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
   2.  objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrûaj ispravka,
   3.  objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrûaj izmjene dokumentacije,
   4.  otvaranja ponuda u odnosu na propuötanje naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objaönjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
   5.  primitka odluke o odabiru ili poniötenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poniötenja. éalitelj koji je propustio izjaviti ûalbu u odre?enoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na ûalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO GRUPAMA, Grupa
   3.  Usluga izrade projektno-tehni?ke dokument. i projekt. nadzora za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvoriöna zgrada) Sluûbe Novi Marof 25/01/2023 HRV National
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts