Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
CROATIE
appel-offre

Croatie-Zagreb: Installations haute tension

2022/S 10-021940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Croatie-Zagreb: Installations haute tension 2022/S 010-021940 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Numéro national d'identification: 46830600751 Adresse postale: Ulica grada Vukovara 37 Ville: Zagreb Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska Code postal: 10000 Pays: Croatie Point(s) de contact: Aleksandar Svenjak, dipl. ing.
Courriel: aleksandar.svenjak@hep.hr Téléphone: +385 23290500 Fax: +385 23212715 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hep/ods.hr Adresse du profil d'acheteur: www.hep.hr
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Izgradnja TS 110_20(10)kV POLI?NIK Numéro de référence: 43-V-18/21
II.1.2) Code CPV principal 45315400 Installations haute tension
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Izgradnja TS 110_20(10)kV POLI?NIK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 52 241 928.43 HRK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45315400 Installations haute tension
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska Lieu principal d'exécution:
podru?je Elektre Zadar k.?. 438/2,upisano u z.k.ul.br. 588 k.o. MURVICA.
II.2.4) Description des prestations:
Izgradnja TS 110_20(10)kV POLI?NIK
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jamstveni rok / Pondération: 5 bodova Critère de qualité - Nom: Udaljenost servisne radionice / Pondération: 5 bodova Prix - Pondération: 90 bodova
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sukladno Dokumentaciji o nabavi, prijedlogu Ugovora, Tehni?koj specifikaciji, troskovniku i kriterijima za odabir Ekonomski najpovoljnije ponude
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 112-294861
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Izgradnja TS 110_20(10)kV POLI?NIK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KON?AR - INZENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.o.o. za proizvodnju i usluge Numéro national d'identification: 29898970552 Adresse postale: Fallerovo setaliste 22 Ville: Zagreb Code NUTS: HR05 Grad Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: javnanabava@koncar-ket.hr Téléphone: +385 13667502/0993112802 Fax: +385 13667515
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BRODOMETALURGIJA D.O.O.
Numéro national d'identification: 31353718090 Adresse postale: Solinska 58 Ville: Split Code NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska zupanija Code postal: 21000 Pays: Croatie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 44 100 000.00 HRK Valeur totale du marché/du lot: 52 241 928.43 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
10.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE Prora?unski korisnici drzavnog prora?una koji posluju preko jedinstvenog ra?una drzavnog prora?una nisu obvezni dostaviti jamstva trazena ovom to?kom. Gospodarski subjekt koji je korisnik drzavnog prora?una, duzan je o tome dostaviti Izjavu u kojoj navodi da je korisnik drzavnog prora?una, da posluje preko jedinstvenog ra?una drzavnog prora?una i kontakt nadleznog tijela gdje se navedeno moze provjeriti. Ponuditelj je u sklopu svoje ponude duzan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od
   1. 323.000,00 kn (slovima: milijuntristodvadesettritisu?ekuna). Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju ili moze dati nov?ani polog. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naru?itelja 1 (HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb i OIB: 46830600751). Bankarska garancija mora biti neopoziva, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna. U slu?aju podnosenja zajedni?ke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadrzavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim ?lanovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od ?lanova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude. Trazeno jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije mogu?e slati i primati kao elektroni?ki dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naru?itelju u zatvorenoj postanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, Kralja D. Zvonimira 8, 23000 Zadar, sukladno to?ki
   8. 2.2. DON. Sukladno ?lanku 214. stavak
   4.  ZJN 2016 Ponuditelj moze dati nov?ani polog u trazenom iznosu kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ukoliko Ponuditelj daje nov?ani polog u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist ra?una Naru?itelja IBAN broj HR6824840081400016324 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar otvorenog kod Raiffeisenbank d.d. U pozivu na broj obavezno navesti sljede?i broj: Model HR00 2-18-21, a pod svrhom pla?anja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave. Dokaz o uplati nov?anog pologa dostavlja se u obliku potvrde banke o izvrsenom prijenosu trazenog iznosa na ra?un Naru?itelja i prilaze ponudi kao e - potvrda o izvrsenoj transakciji. Trajanje jamstva ne smije bit kra?e od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naru?itelja za produzenje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produziti sukladno produzenju roka valjanosti ponude. U tu ?e se svrhu ponuditelju dati primjereni rok. Naru?itelj moze polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slu?aju: a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; b) nedostavljanja azuriranih popratnih dokumenata sukladno ?lanku 263. ZJN 2016; c) neprihva?anja ispravka ra?unske greske; d) odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i e) nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr Téléphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propustanje Naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili ponistenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge ponistenja. Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odre?enoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Zalba mora sadrzavati najmanje podatke i dokaze navedene u ?lanku 420. ZJN 2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV, Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Croatie-Zagreb: Installations haute tensionType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 14/01/2022 HR National
 
 
C L A S S E    C P V
45315400 - Installations haute tension