Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
CROATIE
appel-offre

Croatie-Zagreb: Services de maintenance de systèmes

2022/S 130-371002  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Croatie-Zagreb: Services de maintenance de systèmes 2022/S 130-371002 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Numéro national d'identification: 36162371878 Adresse postale: Ilica 335 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Hrvatska Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: brak@mup.hr Téléphone: +385 13788867 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mup.gov.hr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nadogradnja i odrzavanje sigurnog informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom Numéro de référence: ISF-108/17
II.1.2) Code CPV principal 50324100 Services de maintenance de systèmes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nadogradnja i odrzavanje sigurnog informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 367 000.00 HRK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324100 Services de maintenance de systèmes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HR Hrvatska Lieu principal d'exécution:
MUP RH, Ulica grada Vukovara 33
II.2.4) Description des prestations:
Nadogradnja i odrzavanje sigurnog informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
ISF- Fond za unutarnju sigurnost
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Postoje?e odrzavanje sustava isteklo je 20.11.2021. godine. Isto je ugovoreno nakon provedenog ograni?enog postupka javne nabave nakon kojeg je 19. travnja 2021. godine sklopljen ugovor KL:NK-406-09/20-05/14, URB: 511-01-164-21-34 za provedbu projekta "Nadogradnja i odrzavanje sigurnog informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom" s predlozenim gospodarskim subjektom. Tako?er, s predlozenim gospodarskim subjektom sklopljen je ugovor za izvrsenje projekta "Nadogradnja informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom za potrebe ulaska/izlaska sustava (EES)" KL:NK-406-09/20-05/14, URB: 511-01-164-21-33 od 19. travnja 2021. godine te je provedba u tijeku. Ugovor je sklopljen nakon provedenog ograni?enog postupka javne nabave. Uvo?enje novog gospodarskog subjekta zna?ilo bi paralelan rad dva gospodarska subjekta na istim resursima sto bi u kona?nici moglo do?i do kolizije u radu samog sustava te do potencijalnog prestanka rada sustava. Eventualni novi gospodarski subjekt morao bi odmah zapo?eti s odrzavanjem sustava i implementacijom funkcionalnosti sto zna?i da ne bi imao vremena za upoznavanje cijelog sustava a samim time i vremena za odrzavanje sustava bez da se naruse postoje?e funkcionalnosti i osigura kontinuirana dostupnost i raspolozivost sustava u rezimu rada 24/7. Uz sve navedeno ne smije se zaboraviti da je RH, ulaskom u EU, postala vanjska granica EU a samim time i prva linija za sprje?avanje nezakonitog useljavanja, upravljanje migracijskom tokovima kao i sprje?avanje, otkrivanje i istraga kaznenih djela terorizma i drugih teskih kaznenih djela te sprje?avanje ilegalnih migracija i prekograni?nog kriminaliteta sto je jos jedan razlog zbog kojeg sustav mora zadovoljiti zahtjev kontinuirane raspolozivosti i visoke dostupnosti. S tehni?ke strane Naru?itelj smatra da niti jedan izvrsitelj osim predlozenog ne moze odrzavati sustav i obaviti trazene nadogradnje na postoje?i sustav bez da se stvore nerazmjerne stete po cjelokupni sustav za nadzor drzavne granice i stvore pravne prepreke koje bi u kona?nici mogle zaustaviti integraciju s informacijskim sustavima EU, implementaciju planiranih projekata integracije RH u Schengenski prostor te dovesti do zna?ajne materijalne stete po MUP RH. Zbog gore navedenih razloga predmetna nabava provodi se pregovara?kim postupkom bez prethodne objave s postoje?im isporu?iteljem aplikacije.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Nadogradnja i odrzavanje sigurnog informati?kog sustava za upravljanje drzavnom granicom
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INsig2 d.o.o.
Numéro national d'identification: 33116950552 Adresse postale: Buzinska cesta 58 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Hrvatska Code postal: 10010 Pays: Croatie Courriel: info@insig2.eu Téléphone: +385 16386600 Fax: +385 16386601
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 367 000.00 HRK Valeur totale du marché/du lot: 4 367 000.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaska cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr Téléphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Croatie-Zagreb: Services de maintenance de systèmesType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 08/07/2022 HR National
 
 
C L A S S E    C P V
50324100 - Services de maintenance de systèmes