Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aalborg: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)

2021/S 228-599545  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Aalborg: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 2021/S 228-599545 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Renovation Numéro national d'identification: 29183420 Adresse postale: Over Bækken 2 Ville: Aalborg Code NUTS: DK05 Nordjylland Code postal: 9000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Dan Oxbøl Courriel: dan.oxboel@aalborg.dk Téléphone: +45 25317936 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4afafb56-c353-4fba-84a6-8d14bab07335/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4afafb56-c353-4fba-84a6-8d14bab07335/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4afafb56-c353-4fba-84a6-8d14bab07335/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4afafb56-c353-4fba-84a6-8d14bab07335/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Stor- og vippecontainere til Aalborg Forsyning
II.1.2) Code CPV principal 44000000 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter én Rammeaftale for stor- og vippecontainere til Aalborg Renovation For en yderligere beskrivelse af Rammeaftalernes indhold henvises der til udbudsmaterialet. Opgørelsen af Rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5 ) udgør et skøn for hele rammeaftaleperioden, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der gøres opmærksom på, at ordregiveren ikke har aftagepligt på Rammeaftalen.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44613000 Grands conteneurs 63111000 Services de manutention de conteneurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Aalborg Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter én Rammeaftale for stor- og vippecontainere Aalborg Renovation Aalborg Renovation har et løbende behov for udskiftning af gamle containere til brug på genbrugspladser i Aalborg Kommune, samt indkøb af containere til nye lokationer. Udbuddet omfatter følgende containertyper: 1) Containertype Åben, 16 m3 2) Containertype Åben, 20 m3 3) Containertype Åben, 30 m3 4) Containertype Åben 30 m3 med gitterlåg, venstre eller højrehængt. 5) Containertype Lukket 16 m3 6) Containertype Lukket, 20 m3 7) Containertype Lukket, 30 m3. 8) Containertype Vippe, 8, 10 og 12 m3 Kravene til de enkelte containertyper er beskrevet yderligere i Bilag
   1. A - Kravspecifikation.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Aalborg Renovation forbeholder sig ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 2 x 12, jf. Rammeaftalens pkt. 27.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Aalborg Renovation forbeholder sig ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 2 x 12, jf. Rammeaftalens pkt. 27.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Med henvisning til Udbudslovens § 49 har Aalborg Renovation valgt ikke at opdele udbuddet i særskilte delaftaler. Dette er valgt under hensyntagen til udbuddets økonomiske værdi og hensynet til kommunikation og synergi i ydelserne.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142: "Soliditetsgrad". Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad for de sidste to (2) reviderede og afsluttede finansielle regnskabsår, såfremt sådan information er tilgængelig. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har: - en samlet gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 10 % i de seneste to (2) reviderede og afsluttede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143; En referenceliste i ESPD'et over de mest sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.4 og II.2.4., der er udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen. Referencebeskrivelserne bedes indeholde følgende: Hvilke produkter/ydelser leverancen dækker Kontraktværdi Modtager Hvornår opgaven blev udført. I referencer vedrørende igangværende opgaver, bedes tilbudsgiver angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt. Tilbudsgiver bør i beskrivelsen af referencerne angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt Tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller Tilbudsgiver med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt Tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år på en af ydelserne oplistet i punkt II.2.4).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Tilbudsgiver skal iagttage de oplistede klausuler i Rammeaftalens pkt. 25.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.3) Informations complémentaires:
Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V. - I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. - I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter. - I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og
   2.  - I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen. - I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbudsgiver ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af
   2. 
   6.  2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelsen af udbuddet. En klage over udbuddet eller ordregivers beslutninger, f.eks. tildelingen af kontrakten, skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakten. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Aalborg: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)Type d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
44613000 - Grands conteneurs 
63111000 - Services de manutention de conteneurs