Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/04/2019
Date de péremption : 22/03/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aalborg: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage

2019/S 72-169684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/04/2019 S72  - - Fournitures - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Danemark-Aalborg: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 2019/S 072-169684 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Aalborg Universitet 29102384 Fredrik Bajers Vej 7F Aalborg Øst 9220 Danemark Point(s) de contact: Sara Tougaard Téléphone: +45 99403935 Courriel: sato@adm.aau.dk Code NUTS: DK0 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d56e0a56-860f-4557-a366-9e692e60a536/homepage https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d56e0a56-860f-4557-a366-9e692e60a536/homepage
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d56e0a56-860f-4557-a366-9e692e60a536/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d56e0a56-860f-4557-a366-9e692e60a536/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d56e0a56-860f-4557-a366-9e692e60a536/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af Dynamisk Indkøbssystem vedr. inventar til Aalborg Universitet
II.1.2) Code CPV principal 39000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbud af Dynamisk Indkøbssystem vedr. inventar til Aalborg Universitet.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 196 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Inventar til studieområder
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 31500000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København
II.2.4) Description des prestations:
Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, skriveborde, skrivebordsstole, mødeborde, mødestole, barborde, barstole, opbevaringsmøbler, skærmvægge, lavryggede sofaer, højryggede sofaer, lænestole med øreklap, lænestole som boks, puffer, sofaborde, kantineborde, kantinestole, udendørsborde, udendørsstole, undervisningsborde, undervisningsstole, borde til grupperum, stole til grupperum, bordlamper, gulvlamper, loftslamper, væglamper, specialinventar, løse tæpper, indvendig solafskærmning, akustiske løsninger, tavler.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-80 Prix - Pondération: 20-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelse besluttes senest når det Dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Organisatoriske forhold: - Udfyldt ESPD samt Serviceattest med påtegning fra Kriminalregistret økonomiske forhold - nøgletal: - - Krav om dokumentation for omsætning i alt for de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x 100. Teknisk- og faglig formåen: - Der skal leveres tre (3) referencer, som demonstrerer virksomhedens betydeligste, sammenlignelige leverancer til uddannelsesinstitutioner inden for kategorien, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Kontaktperson, udførelsessted, samt kontraktsum på leverancen skal angives. Ved nystartede virksomheder skal nuværende og tidligere leverancer oplyses. Der skal som minimum angives 2 sammenlignelige referencer, - Der skal leveres en beskrivelse af forsyningskæden. Der lægges vægt på, hvilke kontrolsystemer ansøgeren anvender for at sikre sig mod forsinkelse fra underleverandører, herunder mulighed for evt. at gøre brug af flere forskellige underleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Beplantning til studieområder
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03450000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København
II.2.4) Description des prestations:
Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, gulvplanter, bordplanter, beplantning til vægge.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-80 Prix - Pondération: 20-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelse besluttes senest når det Dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Organisatoriske forhold: - Udfyldt ESPD samt Serviceattest med påtegning fra Kriminalregistret økonomiske forhold - nøgletal: - - Krav om dokumentation for omsætning i alt for de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x 100. Teknisk- og faglig formåen: - Der skal leveres tre (3) referencer, som demonstrerer virksomhedens betydeligste, sammenlignelige leverancer til uddannelsesinstitutioner inden for kategorien, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Kontaktperson, udførelsessted, samt kontraktsum på leverancen skal angives. Ved nystartede virksomheder skal nuværende og tidligere leverancer oplyses. Der skal som minimum angives 2 sammenlignelige referencer, - Der skal leveres en beskrivelse af forsyningskæden. Der lægges vægt på, hvilke kontrolsystemer ansøgeren anvender for at sikre sig mod forsinkelse fra underleverandører, herunder mulighed for evt. at gøre brug af flere forskellige underleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Inventar til administrationsområder
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 31500000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København
II.2.4) Description des prestations:
Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, skriveborde, skrivebordsstole, mødeborde, mødestole, barborde, barstole, opbevaringsmøbler, skærmvægge, lavryggede sofaer, højryggede sofaer, lænestole med øreklap, lænestole som boks, puffer, sofaborde, kantineborde, kantinestole, udendørsborde, udendørsstole, bordlamper, gulvlamper, loftslamper, væglamper, specialinventar, løse tæpper, indvendig solafskærmning, akustiske løsninger, tavler.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-80 Prix - Pondération: 20-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelse besluttes senest når det Dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Organisatoriske forhold: - Udfyldt ESPD samt Serviceattest med påtegning fra Kriminalregistret økonomiske forhold - nøgletal: - - Krav om dokumentation for omsætning i alt for de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x 100. Teknisk- og faglig formåen: - Der skal leveres tre (3) referencer, som demonstrerer virksomhedens betydeligste, sammenlignelige leverancer til uddannelsesinstitutioner inden for kategorien, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Kontaktperson, udførelsessted, samt kontraktsum på leverancen skal angives. Ved nystartede virksomheder skal nuværende og tidligere leverancer oplyses. Der skal som minimum angives 2 sammenlignelige referencer, - Der skal leveres en beskrivelse af forsyningskæden. Der lægges vægt på, hvilke kontrolsystemer ansøgeren anvender for at sikre sig mod forsinkelse fra underleverandører, herunder mulighed for evt. at gøre brug af flere forskellige underleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Beplantning til administrationsområder
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03450000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København
II.2.4) Description des prestations:
Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, gulvplanter, bordplanter, beplantning til vægge.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-80 Prix - Pondération: 20-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelse besluttes senest når det Dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Organisatoriske forhold: - Udfyldt ESPD samt Serviceattest med påtegning fra Kriminalregistret økonomiske forhold - nøgletal: - - Krav om dokumentation for omsætning i alt for de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x 100. Teknisk- og faglig formåen: - Der skal leveres tre (3) referencer, som demonstrerer virksomhedens betydeligste, sammenlignelige leverancer til uddannelsesinstitutioner inden for kategorien, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Kontaktperson, udførelsessted, samt kontraktsum på leverancen skal angives. Ved nystartede virksomheder skal nuværende og tidligere leverancer oplyses. Der skal som minimum angives 2 sammenlignelige referencer, - Der skal leveres en beskrivelse af forsyningskæden. Der lægges vægt på, hvilke kontrolsystemer ansøgeren anvender for at sikre sig mod forsinkelse fra underleverandører, herunder mulighed for evt. at gøre brug af flere forskellige underleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projektopgaver til studieområder og/eller administrationsområder
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København
II.2.4) Description des prestations:
Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, projektbaserede indkøb, herunder indkøb af inventar og/eller rådgivningsydelser.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-80 Prix - Pondération: 20-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelse besluttes senest når det Dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Organisatoriske forhold: - Udfyldt ESPD samt Serviceattest med påtegning fra Kriminalregistret økonomiske forhold - nøgletal: - - Krav om dokumentation for omsætning i alt for de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, - - Krav om dokumentation for positiv soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x 100. Teknisk- og faglig formåen: - Der skal leveres tre (3) referencer, som demonstrerer virksomhedens betydeligste, sammenlignelige, projektbaserede leverancer til uddannelsesinstitutioner, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Kontaktperson, udførelsessted, samt kontraktsum på leverancen skal angives. Ved nystartede virksomheder skal nuværende og tidligere leverancer oplyses. Der skal som minimum angives 2 sammenlignelige referencer, - Der skal leveres en beskrivelse af forsyningskæden. Der lægges vægt på, hvilke kontrolsystemer ansøgeren anvender for at sikre sig mod forsinkelse fra underleverandører, herunder mulighed for evt. at gøre brug af flere forskellige underleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se egnethedskrav til hver enkelt delaftale under punkt. II.1.9.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se egnethedskrav til hver enkelt delaftale under punkt. II.1.9.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud hvor kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Der vil blive anvandt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/03/2029 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 22/03/2019
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS. 1) Tilmelding: - Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen af systemet skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud, - Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, og til hver kategori kan der opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.
   1. 1. EU-udbud af DIS: Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.
   1. 2. Efterfølgende optag af leverandører: DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på www.ethics.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest). 2) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS: Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet. Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning. 3) Hvordan får man en ordre gennem DIS Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen. www.ethics.dk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 72405600 Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/04/2019
 
 
C L A S S E    C P V
03450000 - Produits de pépinière 
31500000 - Appareils d'éclairage et lampes électriques 
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage