Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aarhus: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2022/S 53-137150  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Danemark-Aarhus: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 2022/S 053-137150 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aarhus Kommune Numéro national d'identification: 55133018 Adresse postale: Rådhuspladsen 2 Ville: Aarhus C Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Stine Loftager Rasmussen Courriel: rstl@aarhus.dk Téléphone: +45 41862052 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c990bf18-494d-4452-ba18-d913eae154b6/homepage
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c990bf18-494d-4452-ba18-d913eae154b6/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering af løftestol
II.1.2) Code CPV principal 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Aarhus Kommune indkalder til markedsdialog vedrørende mobil løftestol, der skal anvendes til at hjælpe en borger, der er faldet, op fra gulvet. Formålet med markedsdialogen er at afdække, hvilke løsninger der aktuelt findes på markedet, og opsamle så meget viden som muligt omkring markedet, produkterne m.m. Det drejer sig specifikt om produkter med klassificeringen: 12 31 24 01 på HMI-basen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4) Description des prestations:
Markedsdialogen kommer til at foregå fredag den
   8.  april og evt. torsdag den
   7.  april på Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter, Sintrupvej 17, 8220 Brabrand. Der vil blive afsat 1 time og 30 min. til hver markedsdialog. De virksomheder der ønsker at deltage i markedsdialogen bedes senest den 31. marts kl. 12.00 meddele dette til udbudskonsulent: Stine Loftager Rasmussen på e-mail: rstl@aarhus.dk. I mailen bedes fremgå mailadresser på de personer, som ønsker at deltage i markedsdialogen. Efterfølgende vil der blive udsendt en dagsorden til mødet. rstl@aarhus.dk
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
20/06/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Danemark-Aarhus: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnelsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 16/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels