Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aarhus: Services de gardiennage

2020/S 68-162452  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Aarhus: Services de gardiennage 2020/S 068-162452 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aarhus Universitet Numéro national d'identification: 31119103 Adresse postale: Nordre Ringgade 1 Ville: Aarhus C Code NUTS: DK Code postal: 8000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Maria Hansen Courriel: Mfha@au.dk Téléphone: +45 41145407 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.au.dk/ https://www.au.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8adaf97d-27af-4864-9dbe-a701027d7501/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8adaf97d-27af-4864-9dbe-a701027d7501/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8adaf97d-27af-4864-9dbe-a701027d7501/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vagtydelser Numéro de référence: 2020-0065129
II.1.2) Code CPV principal 79713000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Formålet med nærværende udbud er at få en rammeaftale der sikre aftaledækning af ordregivers behov for håndtering af vagtydelser i Danmark. Det forventes at udbuddet sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden. Idet det er AU's vurdering, at en opdeling af rammeaftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende rammeaftale ikke opdelt i delaftaler.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med nærværende udbud er at få en rammeaftale der sikre aftaledækning af ordregivers behov for håndtering af vagtydelser i Danmark. Det forventes at udbuddet sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden. Idet det er AU's vurdering, at en opdeling af rammeaftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende rammeaftale ikke opdelt i delaftaler.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Udfyldt ESPD (Fælles europæisk udbudsdokument): - Bekræfte ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde - Ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2): Økonomisk og finansiel kapacitet: Ansøger skal angive følgende oplysninger: - Virksomhedens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår skal minimum være på 15 %. - Soliditetsgraden beregnes således: (egenkapital/aktiver i alt) * 100. Teknisk og faglig formåen: Det har afgørende betydning for ordregiver, at ansøger har den fornødne tekniske og faglige formåen til udførelse af opgaven. Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Ansøger skal beskrive tre (3) tilsvarende referencer inden for vagtydelser inden for de seneste tre (3) år.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Tildelingskriterium: - Pris 30 % - Anlæg og tekniske installationer 20 % - Kvalitet 20 % - Responstid 30 %. Evalueringen af underkriterierne "anlæg og tekniske installationer", "kvalitet" og "responstid" vil ordregiver lægge vægt på opfyldelsesgraden af de i bilag 1 - kravspecifikation angivne ønsker, samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet evner at opfylde de forventninger, som er beskrevet.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 06/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage