Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aarhus:Services de lutte contre les parasites

2023/S 194-607286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Danemark-Aarhus: Services de lutte contre les parasites 2023/S 194-607286 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aarhus Kommune Numéro national d'identification: 55133018 Adresse postale: Rådhuspladsen 2 Ville: Aarhus C Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Aske Laurberg Courriel: askla@aarhus.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aarhus.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Skadedyrsbekæmpelse Numéro de référence: 149873
II.1.2) Code CPV principal 90922000 Services de lutte contre les parasites
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Aarhus kommune udbyder i 2023 en aftale omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen omfatter bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. Aftalen omfatter bekæmpelse af bl.a. muldvarpe, mosegrise, myrer, mus, hvepse, husmår og skægkræ. Listen er ikke udtømmende. Aftalen vil omfatte både akut bekæmpelse samt serviceaftaler/sikringsordninger som kommunale instituti-oner måtte have.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90921000 Services de désinfection et de désinfestation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Aarhus kommune
II.2.4) Description des prestations:
Aarhus kommune udbyder i 2023 en aftale omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen omfatter bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. Aftalen omfatter bekæmpelse af bl.a. muldvarpe, mosegrise, myrer, mus, hvepse, husmår og skægkræ. Listen er ikke udtømmende. Aftalen vil omfatte både akut bekæmpelse samt serviceaftaler/sikringsordninger som kommunale instituti-oner måtte have.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 147-468274
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Skadedyrsbekæmpelse
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pestibus Skadedyrssikring ApS Numéro national d'identification: 40827188 Adresse postale: Honumvej 46 Ville: Rask Mølle Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8763 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000 000.00 DKK Offre la plus basse: 4 519 950.00 DKK / Offre la plus élevée: 13 217 238.80 DKK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Denne bekendtgørelse vedrører "bekendtgørelse om indgået kontrakt" efter endt udbud. Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a. Ordregiver er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, eller en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137 indenfor de seneste 2 år. Medmindre tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Der kan ikke indgås rammeaftale med en virksomhed der er en del af den personkreds, som angivet i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af
   8.  april 2022 og ændret ved forordning nr. 2022/1269 af 21. juli 2022). Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af rammeaftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et inden for en passende tidsfrist. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne såfremt den er maksimum 6 måneder gammel fra tidspunktet for tilbudsfrist. Vedr. dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskab, eller uddrag heraf, for det seneste afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger. Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive støtteerklæringen, hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet samt tro og loveerklæring om, at virksomheden, og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder, ikke er omfattet af forordning 2022/576. Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Rammeaftalens maksimale omsætning estimeres til
   6. 000.000 kr. ekskl. moms. Eventuelle udgifter afholdt af regionerne er ikke indeholdt i den estimerede maksimale omsætning. Den maksimale omsætning er skønsmæssigt ansat af ordregiver ud fra et mindre sandsynligt, men dog muligt, scenarie, hvor behovet udvikler sig anderledes end forventet på udbudstidspunktet. Det er ordregivers forventning, at omsætningen på delaftalerne ikke vil overstige de maksimale værdi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2,
   3.  pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Skadedyrsbekæmpelse 09/10/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation 
90922000 - Services de lutte contre les parasites