Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 12/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Balle: Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté

2021/S 199-519415  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Balle: Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté 2021/S 199-519415 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Reno Djurs I/S Numéro national d'identification: 20217472 Adresse postale: Nymandsvej 11 Ville: Balle Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8444 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mette Koksby Hammerich Courriel: mehh@cowi.com Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prøvetagning på affaldsanlæg - Reno Djurs I/S
II.1.2) Code CPV principal 71610000 Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ordregiver udbyder herved tjenesteydelsen Prøvetagning på affaldsanlæg. Dette udbud vedrører prøvetagning og kemiske analyser af fra Reno Djurs anlæg ved Glatved Stand og på Reno Djurs genbrugsstationer.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 900 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Glatved Stand
II.2.4) Description des prestations:
Dette udbud vedrører kemiske analyser af prøver fra perkolat, grundvand og jord fra Reno Djurs anlæg ved Glatved Stand. Ydermere skal der tages prøver af spildevand på Reno Djurs genbrugsstationer samt enkelte prøver ad hoc for fast affald, kompost og rent træ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 900 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31. december 2026.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiveren skal enten oplyse a) resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller b) oplyse soliditetsgrad for udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiveren skal enten a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver: a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Eller b) at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst to opgaver for lignende analysearbejder i laboratorium og prøveudtagning indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser. Tilbudsgiver skal være akkrediteret til udførelse af analysearbejdet i laboratorium, og i relevant omfang prøveudtagning, indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser. Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst to opgaver for lignende analysearbejder i laboratorium og prøveudtagning indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser. Omsætning på de enkelte referencer skal som minimum udgøre kr. 100.000 pr. år eller alternativt kr. 200.000 inden for de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem, som minimum indeholder oplysninger og procesbeskrivelser om følgende: Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller mål, Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling, Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til reklamationssager fra Ordregiver ifm. manglende prøveudtagninger og fejl ifm. prøveudtagninger og analyser.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kontraktvilkår fremgår af udkast til kontrakt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Tilbudsgiver har ikke mulighed for at deltage i åbningen Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tilbudsgiver har ikke mulighed for at deltage i åbningen
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 anvendelse, således at tilbudsgiver ligeledes vil blive udelukket fra nærværende udbud, hvis denne er omfattet af en af disse. Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell Udbudsportal. Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, samt § 136. For danske virksomheder indsendes en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Den vindende tilbudsgiver skal endvidere indsende dokumentation for opfyldelse af kravene til økonomisk egnethed i form af en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver, at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den krævede sikkerhedsstillelse, og/eller at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Den vindende tilbudsgiver skal som dokumentation for at Tilbudsgiver og eventuel underleverandør er akkrediteret skal oplysninger om DANAK akkrediterings-numre i henhold til Generelle krav til "prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" DS/EN ISO/IEC 17025:2017 fremsendes. Som dokumentation for, at tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem, skal tilbudsgiver fremlægge beskrivelse iht. pkt.
   3. 5.5 eller et certifikat (ISO 9001 eller lignende standard). www.mercell.com
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71610000 - Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté