Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ballerup: Coiffures et accessoires de coiffure

2021/S 179-465703  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Danemark-Ballerup: Coiffures et accessoires de coiffure 2021/S 179-465703 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization Numéro national d'identification: 16-28-71-80 Adresse postale: Lautrupbjerg 1-5 Ville: Ballerup Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2750 Pays: Danemark Point(s) de contact: Thomas Bertelsen Courriel: fmi-sd-alj15@mil.dk Téléphone: +45 72814265 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.fmi.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hovedbeklædning - Formel
II.1.2) Code CPV principal 18443000 Coiffures et accessoires de coiffure
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dette udbud omhandlede tildeling af en rammeaftale med en leverandør på levering af hovedbeklædning - formel, der består af spidshue, kepi, hat - trekantet, kasket og overtræk, rundhue og overtræk mv. og tilhørende tilbehør. Disse hovedbeklædninger anvendes af soldaten og har stor betydning for det formelle og ceremonielle arbejde, som Forsvaret udfører.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 080 208.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18000000 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 19000000 Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Dette udbud angik tildeling af en rammeaftale med en leverandør på levering af Hovedbeklædning - Formel, der består af Spidshue, Kepi, Hat - trekantet, Kasket og overtræk, Rundhue og overtræk mv. og hertilhørende tilbehør. Disse hovedbeklædning bruges af soldaten og har stor betydning for det formelle og ceremonielle arbejde, som Forsvaret udfører. - For at give et indtryk af hvordan disse genstande bliver brugt i Forsvaret, angives her en kort forklaring om forskelige anvendelsesscenarier opdelt efter kategori. - Spidshuer benyttes af primært af Hæren. Den Kongelige Livgarde og Gardehusar Regimentet har hver deres variant, der har eksisteret i flere århundreder. Deres spidshuer er således forbundet historisk. - Hat, trekantet findes i forskellige varianter både til officerer i Livgarden, generaler i Hæren samt admiraler i Søværnet. Den bæres til gallauniformen, f.eks. ved nytårsparole i Kongehuset. - Kasketter anvendes af generaler i Hæren samt af jakkeklædt personel ved Flyvevåbenet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen. Disse kasketter har også en lang og betydningsfuld historie og bæres primært til parader og festlige lejligheder, f.eks. nytårskur, runde fødselsdage i Kongehuset og ved statsbesøg. Kasketterne kan påføres forskellige kasketemblemer, guldbroderet egeløv og stormsnore, der alle viser hvilken rang soldaten har. - Rundhuen bæres af menigt personel iklædt bluseuniform, f.eks. om bord på Kongeskibet. - Baretter bæres af Hæren og Flyvevåbnet. Farven definerer tilhørsforholdet, hvilket er en vigtig faktor for soldaten. - Der udover er der Flyvevåbnets skråhue, der nu genindføres til stationsuniformen og nogle former for arbejdsbeklædning. Koreahue anvendes af Søværnets personel i vinterhalvåret. Vinterhue M/84 anvendes af Hærens personel primært til deres kampuniform. - Kepien anvendes til Gardehusarregimentets gallauniformer, f.eks. når hesteeskadronen rider eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset og Forsvaret. Der er en variant til menige med hvide bånd, snore og tilbehør, samt en variant til officerer med sølvbånd, rødt foer, guld snore og tilbehør. - For at sikre kvalitet og ensartethed i leveringen vedlagde FMI tekniske referencer som en del af udbudsmaterialet til de enkelte beklædningsgenstande, der detaljeret beskrev hvordan genstanden skal fremstilles (se Bilag A.1- A,4 til rammeaftalen). Ligeledes ville FMI sørge for udlevering af en del af de nødvendige materialer, hvilket var nærmere beskrevet i udbudsmaterialet (se punkt 5 i referencebeskrivelserne i Bilag A.1-A,4), - I forbindelse med tilbudsevalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skulle de prækvalificerede tilbudsgivere fremsende vareprøver på 3 typer formel hovedbeklædning, som FMI har vurderet repræsentative for udbuddet. Efter anmodning fra de prækvalificerede tilbudsgivere udleverede og tilsendte FMI metervarer på yderstof til spishue og kasket, samt metalgenstande, til de prækvalificerede tilbudsgivere.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 70 % Prix - Pondération: 30 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Rammeaftalen var ikke opdelt i delaftaler fordi opdeling af kontrakten vurderedes ikke at ville sikre tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle marked. Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 225-552626
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Hovedbeklædning - Formel
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S Numéro national d'identification: 19718794 Adresse postale: grundtvigs Allé 161 Ville: Sønderborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 6400 Pays: Danemark Courriel: uniform@atelier2000.dk Téléphone: +45 74431990 Adresse internet: www.Atelier2000.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 080 208.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 18 080 208.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Værdien angivet i punkt II.1.7) og V.2.4) er den evalueringstekniske pris for det vindende tilbud, og således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI heller ikke har forpligtet sig til at aftage anskaffelser svarende til denne værdi. I udbudsbekendtgørelsen havde FMI fastsat en forventet ramme for aftalens værdi på DKK 10.000.000 - 19.000.000. Det anførte interval var begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse var således udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på udbudstidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Henset til at markedsprisen har ligget markant over FMI's forventninger, har FMI dog set sig nødsaget til at hæve rammen for aftalens forventede værdi, så den i aftaleperioden hedder 18.000.000-27.000.000. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Rammeaftalen er dog ikke forpligtende for FMI og FMI forpligter sig derfor heller ikke til at aftage anskaffelser svarende til denne værdi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister : En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk.
   4.  Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk.
   1.  - Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1). www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
18443000 - Coiffures et accessoires de coiffure 
19000000 - Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc