Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ballerup:Matériel de levage et de manutention

2022/S 181-512248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Danemark-Ballerup: Matériel de levage et de manutention 2022/S 181-512248 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen Numéro national d'identification: 16287180 Adresse postale: Lautrupbjerg 1 Ville: Ballerup Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2750 Pays: Danemark Point(s) de contact: KAPS - Anders Engsig Christensen Courriel: anec@kammeradvokaten.dk Téléphone: +45 30278694 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fmi.dk/da/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale om anskaffelse og vedligehold af forskellige typer lifte og trucks Numéro de référence: 2022/008580
II.1.2) Code CPV principal 42410000 Matériel de levage et de manutention
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rammeaftale om anskaffelse og vedligehold af forskellige typer lifte og trucks
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Danmark Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
FMI indgik efter udbud bekendtgjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 143-351563 rammeaftale nr. 4600005171 vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer lifte, dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet. I udbudsbekendtgørelsen var den anslåede værdi angivet til DKK 36.000.000. Der er på nuværende tidspunkt foretaget anskaffelser under rammeaftalen for i alt DKK 45.000.000. 2019/S 143-351563
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 197-478144
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Toyota Material Handling Danmark A/S Numéro national d'identification: 62657014 Adresse postale: Industrivej 3 Ville: Slangerup Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 3550 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 36 000 000.00 DKK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Det er FMI's bedste skøn, at den samlede anslåede værdi af rammeaftalen er DKK 57.000.000, inklusive værdien af foretagne og forventede fremtidige træk på aftalen, jf. pkt. VII.2.2) og VII.2.3). Værdien er ikke nødvendigvis udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
FMI har fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). ). Der er ikke blevet foretaget yderligere indkøb under rammeaftalen før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 2022/S 169-477671 blev offentliggjort jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr.
   2.  I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1). www.retsinformation.dk 2022/S 169-477671
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 42410000 Matériel de levage et de manutention
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Danmark
VII.1.4) Description des prestations:
Rammeaftalen er indgået efter gennemført udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2019/S 143- 351563. Rammeaftalen blev tildelt til Toyota Material Handling Danmark A/S, jf. bekendtgørelse om indgået kontrakt 2019/S 197-478144. Genstanden for rammeaftalen og behovet for øgede indkøb under rammeaftalen er beskrevet i henholdsvis pkt. II.2.4), VII.2.1) og VII.2.2). 2019/S 197-478144
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 12 000 000.00 DKK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Toyota Material Handling Danmark A/S Numéro national d'identification: 62657014 Adresse postale: Industrivej 3 Ville: Slangerup Code NUTS: DK02 Sjælland Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
I udbudsbekendtgørelsen var den anslåede værdi af rammeaftalen angivet til DKK 36.000.000. Der er på nuværende tidspunkt foretaget anskaffelser under rammeaftalen for i alt DKK 45.000.000. FMI agter at indkøbe for yderligere ca. DKK 12.000.000 på rammeaftalen i dens resterende løbetid, således at det samlede træk på rammeaftalen vil udgøre ca. DKK 57.000.000. Rammeaftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, ligesom rammeaftalens anvendelsesområde fortsat er uændret. Dette gælder også rammeaftalens varighed, og perioden angivet i pkt. VII.1.5) er således rammeaftalens oprindelige - og altså uændrede - varighed.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Behovet for indkøb under rammeaftalen har udviklet sig til et større omfang end anslået som følge af en række omstændigheder, som FMI ikke kunne forudse. De uforudsete omstændigheder udgøres blandt andet af, at FMI som følge af krigen i Ukraine og den nuværende sikkerhedspolitiske situation har måttet øget lagerbeholdningen af en lang række materiel. Dette har nødvendiggjort et øget indkøb af lifte og trucks omfattet af aftalen. Dertil kommer, at FMI har været nødsaget til at insource facility management-opgaver, ligesom der er sket ændringer i volumen og vægt af leverancer til forsvarets kampvogne, hvilket også har bidraget til, at FMI har været nødsaget til at øge trækket på nærværende rammeaftale. Det er FMIs vurdering, at merindkøbet på rammeaftalen ikke udgør en ændring af et grundlæggende element, jf. herved udbudslovens § 178, stk. 2, og herunder at betingelserne i § 183 er opfyldt. Indkøbene kan således foretages inden for den afholdte udbudsproces og den indgåede rammeaftale.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 45 000 000.00 DKK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 57 000 000.00 DKK Danemark-Ballerup: Matériel de levage et de manutentionType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/09/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
42410000 - Matériel de levage et de manutention