Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ballerup: Munitions de guerre navale

2022/S 10-022412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Danemark-Ballerup: Munitions de guerre navale 2022/S 010-022412 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation Numéro national d'identification: 16-28-71-80 Adresse postale: Lautrupbjerg 1-5 Ville: Ballerup Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2750 Pays: Danemark Point(s) de contact: Maria Dahl Ellehave Courriel: fmi-sd-aam10@mil.dk Téléphone: +45 24436456 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.fmi.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Service og vedligehold af DAMDIC sprængladninger
II.1.2) Code CPV principal 35332000 Munitions de guerre navale
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå rammeaftale ved direkte tildeling med SAAB Nordic Defence Industries A/S vedrørende drift, vedligeholdelse samt genanskaffelse af DAMDIC minerydningsladninger for at sikre at DAMDIC og dets komponenter holdes funktionelle i DAMDICs forventede restlevetid.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 45 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35512400 Submersibles sans équipage 35513100 Chasseurs de mines/dragueurs de mines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Se afsnit II.1.4) herom
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication d'un avis de marché Explication:
FMI påtænker at indgå kontrakt med SAAB NDI A/S om indkøb af og support til sprængladningssystemet DAMDIC, herunder løbende vedligehold af DAMDIC, indkøb af nye sprængladninger samt indkøb af reservedele. Efter FMI's vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra SAAB NDI A/S på grund af tekniske grunde og eksklusive rettigheder. Navnlig på grund af krav om interoperabilitet med Forsvarets DOUBLE EAGLE undervandsdroner er det nødvendigt for FMI at anskaffe DAMDIC samt fortsat vedligehold af Forsvarets nuværende kapacitet af DAMDIC. FMI har foretaget en markedsundersøgelse, som har fundet, at SAAB NDI A/S er eneste markedsaktør, som er i besiddelse af de intellektuelle rettigheder samt den fornødne tekniske knowhow m.v. til at kunne producere, sælge og vedligeholde DAMDIC. Der vurderes i øvrigt ikke at være brugbare alternativer til DAMDIC, hvilket som nævnt navnlig skyldes kravet om interoperabilitet til Forsvarets DOUBLE EAGLE undervandsdroner. Efter FMI's vurdering er det således som følge af tekniske grunde og på grund af eksklusive rettigheder kun muligt at tildele rammeaftalen til SAAB NDI A/S. FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med SAAB NDI A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
16/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SAAB Nordic Defence Industries A/S Numéro national d'identification: 18 03 24 30 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK Danmark Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 45 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). * Vedrørende pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 25-45 mio. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr.
   2.  I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.3.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.3.1). www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Danemark-Ballerup: Munitions de guerre navaleType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 14/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
35332000 - Munitions de guerre navale 
35512400 - Submersibles sans équipage 
35513100 - Chasseurs de mines/dragueurs de mines