Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ballerup:Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires

2022/S 181-513589  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Danemark-Ballerup: Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires 2022/S 181-513589 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation Numéro national d'identification: 16287180 Adresse postale: Lautrupbjerg 1-5 Ville: Ballerup Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2750 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jesper Lohse Ingvardsen Courriel: fmi-sd-aam12@mil.dk Téléphone: +45 22964600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://fmi.dk/en
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale - service og support til Forsvarets C-130J
II.1.2) Code CPV principal 50650000 Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftalen vedrører service og support til Forsvarets fire C-130J
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 350 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34711110 Avions à voilure fixe
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalen vedrører service og support til Forsvarets fire C-130J
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication d'un avis de marché Explication:
Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet af indgå en længerevarende rammeaftale på 15 år med Lockheed Martin Aeronautics Company efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, litra e i direktiv 2009/81/EF. Rammeaftalen vedrører service og support af Forsvarets fire C-130J. Værdien af rammeaftalen er ca. DKK
   1. 350.000.000 for hele aftaleperioden, og det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af rammeaftalen udelukkende kan anskaffes fra Lockheed Martin Aeronautics Company på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder. Dette skyldes, at Lockheed Martin Aeronautics Companyer i besiddelse af specifik teknisk knowhow samt eksklusive rettigheder til Forsvarets C-130J fly, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til rammeaftalen omfattede ydelser. Sikkerhedsmæssige hensyn til soldaters liv og sikkerhed begrunder desuden nødvendigheden af, at service og support af Forsvarets C-130J foretages af personel med den rette tekniske knowhow, hvilket efter FMI's vurdering kun kan erhverves fra Lockheed Martin. Derudover finder FMI det nødvendigt at indgå rammeaftalen med en varighed på op til 15 år, hvilket dækker over flyenes minimum forventede restlevetid. Selv hvis det skulle være muligt at foretage et leverandørskifte undervejs, vil dette efter FMI's vurdering medføre væsentlige risiko for kompromittering af beredskabet, hvilket i yderste konsekvens kan koste menneskeliv. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI, at betingelserne i Direktiv 2009/81/EF, artikel 28, stk. 1, litra e samt artikel 29, stk. 2 er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med Lockheed Martin. Rammeaftalen vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse blev offentliggjort.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lockheed Martin Aeronautics Company Adresse postale: 86 South Cobb Drive Ville: Marietta Code NUTS: US United States Code postal: GA 30063-0264 Pays: États-Unis
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 350 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr.
   2.  I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1). www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Danemark-Ballerup: Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des missiles et des spationefs militairesType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 20/09/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
34711110 - Avions à voilure fixe 
50650000 - Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires