Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : avis périodique indicatif - ne servant pas de moyen de mise en concurrence-
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Billund:Services de nettoyage

2023/S 55-158381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Danemark-Billund: Services de nettoyage 2023/S 055-158381 Avis périodique indicatif - secteurs spéciaux
Le présent avis est un avis périodique indicatif uniquement Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Billund Lufthavn A/S Numéro national d'identification: 23343118 Adresse postale: Passagerterminalen 10 Ville: Billund Code NUTS: DK03 Syddanmark Code postal: 7190 Pays: Danemark Point(s) de contact: Emil Lund Courriel: el@kgstrandgade.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bll.dk/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud vedrørende rengøring i Billund Lufthavn
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Billund Lufthavn A/S påtænker at udbyde en kontrakt vedrørende bygningsrengøring og enkelte andre soft facility management ydelser i Billund Lufthavn. Ydelserne forventes at omfatte rengøring, vinduespolering, måtteservice og planteservice i følgende områder: - Gæsteområder på både land og airside, inklusiv security - Butiksområder - Kontorområder - Politi og toldområder - Lager I alt ca. 50.000 m2. Udbuddet forventes gennemført som udbud med forhandling i løbet af 2023 med forventet driftsstart primo 2024.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911300 Services de nettoyage de vitres 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 77314000 Services d'entretien de terrains
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark Lieu principal d'exécution:
Billund Lufthavn
II.2.4) Description des prestations:
Billund Lufthavn A/S agter at afholde en markedsdialog vedrørende udbuddet af bygningsrengøring og enkelte andre soft facility management ydelser i Billund Lufthavn. Formålet med markedsdialogen er at modtage information fra markedet til brug for Billund Lufthavn A/S tilrettelæggelse af udbuddet. Billund Lufthavn vil på mødet give en introduktion til udbuddet samt indbyde til dialog vedrørende en række forhold, som præsenteres på dialogmødet. Markedsdialogen forventes afholdt som fysisk møde den 29. marts 2023 på Passagerterminalen 10, 7190 Billund kl. 10:00-12:30. Interesserede virksomheder, der ønsker at deltage, bedes senest den 24. marts 2023 tilmelde sig pr. mail til el@kgstrandgade.dk med angivelse af virksomhedsnavn og antal af deltagere. Billund Lufthavn A/S forbeholder sig retten til at reducere antallet af repræsentanter pr. virksomhed, som kan deltage i markedsdialogmødet. Nærmere praktiske oplysninger (lokaleoplysninger mv.) vil tilgå de tilmeldte virksomheder. el@kgstrandgade.dk
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
04/04/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Udbud vedrørende rengøring i Billund Lufthavn 17/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
77314000 - Services d'entretien de terrains 
90910000 - Services de nettoyage 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec