Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Billund:Services de nettoyage

2023/S 193-600980  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Danemark-Billund: Services de nettoyage 2023/S 193-600980 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Billund Lufthavn A/S Numéro national d'identification: 23343118 Adresse postale: Passagerterminalen 10 Ville: Billund Code NUTS: DK03 Syddanmark Code postal: 7190 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ditte Bank Thorsager Courriel: dbt@bill.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bll.dk/
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud vedrørende bygningsrengøring mv. i Billund Lufthavn
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Billund Lufthavn A/S udbyder en kontrakt vedrørende bygningsrengøring og enkelte andre soft facility management ydelser i Billund Lufthavn. Opgaven består af følgende delservices: - Daglig og periodisk rengøring - Måtte- og linnedservice - Vinduespolering Opgaverne dækker over en række ejendomme der ligger på eller i forbindelse med Billund Lufthavns grundareal. Den største del af opgaven skal løses i forbindelse med Terminalbygningen. Arealet udgør på udbudstidspunktet ca. 45.000 m2. En central del af opgaven vil være renhold af områder, der befærdes af passagerer, herunder butiksområder, toiletter mv. Opgaven omfatter derudover klassiske kontorarealer, som benyttes af ansatte i Billund Lufthavn, lagerfaciliteter mv. Idet der er tale om en lufthavn, vil der være særlige regler vedrørende sikkerhed, som leverandøren skal efterleve.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 97 200 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314000 Services d'entretien de terrains 90911300 Services de nettoyage de vitres 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark Lieu principal d'exécution:
Billund Lufthavn
II.2.4) Description des prestations:
Billund Lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn. Ansvaret for bygningsrengøring og flyrengøring er tidligere blevet løst af et selvstændigt handlingselskab ejet af Billund Lufthavn og af eksterne leverandører. For at være bedre i stand til at levere fokuseret kvalitet i både bygninger og fly søges en leverandør, der skal servicere en stor del af bygningsmassen. Leverandøren vil få ansvaret for en stor del af bygningsrengøringen i både den centrale terminalbygning, men også i et mindre antal øvrige ejendomme i og omkring Billund Lufthavn. Der er både opgaver på landside og airside for Billund Lufthavn og for samarbejdspartnere lokaliseret i ejendomme i forbindelse med lufthavnen. Opgaven er kendetegnet ved at skulle løses med respekt for de udsving i gæster, der er i lufthavnen. Afhængig af flytrafik, ferieperioder, dagsrytmer og gæsteadfærd vil belastningen af de omfattede arealer være forskelligt fra dag til dag. Der stilles særlige krav til sikkerhed omkring varer og personadgang. Handlingselskabet, der ejes af Billund Lufthavn, vil fortsat udføre flyrengøring samt rengøring af visse arealer i terminalen, der hovedsageligt er i forbindelse med de flynære områder. Der kan dog blive tale om, at leverandøren i peak-perioder vil skulle assistere handlingsselskabet med flyrengøring
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Opgaveløsning / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Bæredygtighed / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 070-205565
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud vedrørende bygningsrengøring mv. i Billund Lufthavn
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ISS Facility Services A/S Numéro national d'identification: 14406042 Adresse postale: Gyngemose Parkvej 50 Ville: Søborg Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2860 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 97 200 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Udbud vedrørende bygningsrengøring mv. i Billund Lufthavn 06/10/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77314000 - Services d'entretien de terrains 
90910000 - Services de nettoyage 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec