Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brønderslev: Travaux de construction

2022/S 18-042510  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Danemark-Brønderslev: Travaux de construction 2022/S 018-042510 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Brønderslev Kommune Adresse postale: Ny Rådhusplads 2 Ville: Brønderslev Code NUTS: DK05 Nordjylland Code postal: 9700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Henrik Aarup-Kristensen Courriel: Henrik.Aarup-Kristensen@99454545.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bronderslev.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kqtanpqwsd Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Margrethelund Plejecenter
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Udbud af totalentreprise til renovering af Margrethelund Plejecenter i Dronninglund. Renovering af 77 plejeboliger fordelt på 7 afdelinger i hvert deres bygningsafsnit med hhv. tre afsnit á 12 boliger, tre afsnit á 10 boliger og ét afsnit á 11 boliger. Alle bygningsafsnit tilgås fra en fælles vinterhave, der fungerer som et samlingspunkt for plejecentret. De 7 afdelinger har hver tilknyttet et fælles opholdsareal, hvor beboerne har spise- og opholdsstue. Hvert afsnit har ligeledes tilknyttet et serviceareal indeholdende depot, skyllerum, mm. Brønderslev Kommune ønsker et nyt og tidssvarende plejecenter, hvor boligerne, fællesarealerne og servicedelen fremstår som en naturlig del af det hjem, den arbejdsplads og det fællesskab, som kan forventes af et moderne plejecenter. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Dronninglund i Brønderslev Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbud af totalentreprise til renovering af Margrethelund Plejecenter i Dronninglund. Renovering af 77 plejeboliger fordelt på 7 afdelinger i hvert deres bygningsafsnit med hhv. tre afsnit á 12 boliger, tre afsnit á 10 boliger og ét afsnit á 11 boliger. Alle bygningsafsnit tilgås fra en fælles vinterhave, der fungerer som et samlingspunkt for plejecentret. De 7 afdelinger har hver tilknyttet et fælles opholdsareal, hvor beboerne har spise- og opholdsstue. Hvert afsnit har ligeledes tilknyttet et serviceareal indeholdende depot, skyllerum, mm. Brønderslev Kommune ønsker et nyt og tidssvarende plejecenter, hvor boligerne, fællesarealerne og servicedelen fremstår som en naturlig del af det hjem, den arbejdsplads og det fællesskab, som kan forventes af et moderne plejecenter. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet, vinterhaven / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Kvalitet, Tekniske installationer / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 46 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 4 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder mindstekravene til egnethed (teknisk/faglig kapacitet samt økonomisk/finansiel kapacitet) udvælges de 4 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på erfaringer med lignende opgaver bedømt ud fra ansøgers referencer. Med lignende byggeopgaver menes der primært byggeopgaver vedrørende renovering af plejeboliger/institutionsbyggeri med tilhørende serviceareal i totalentreprise af samme størrelse som den udbudte opgave. Ansøgers referencer vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering. Ved vurderingen af referencer vil der også blive lagt vægt på rådgivers referencer, hvor der vil blive lavet en helhedsvurdering af lignede referencer med vægt på ydelsesomfanget (jo større medvirken i projekteringen jo bedre). Vægtningen af referencer er ligeligt fordelt mellem ansøger og dennes rådgivere. Det bemærkes, at jo flere referencer der medsendes, jo bedre vurdering, dog maksimalt 5 referencer.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Bygherre ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige risici samt mindske ansvarsgrænseflader i projektet.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i ESPD'et oplyse følgende: - samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. - soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. - egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår Der henvises også til udbudsbetingelserne. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: a) Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 100 mio. DKK ekskl. moms i de seneste tre regnskabsår b) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 10 % i de seneste tre regnskabsår c) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning og egenkapital som sammenslutningens/konsortiets samlede omsætning og egenkapital. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. Der henvises også til udbudsbetingelserne.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i ESPD'et oplyse følgende: Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver (opgaven skal være udført eller igangværende) i de seneste 5 år med angivelse af: a) Entreprisesum b) Udførelsesperiode c) Ansøgers rolle og ydelse d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise) f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives: - renovering, ombygning, nybyggeri m.v. - antal kvadratmeter (brutto eller netto) - type af byggeri, f.eks. plejeboliger, institutionsbyggeri, familieboliger, ældreboliger etc. - Yderligere oplysninger kan afgives, såfremt ansøgeren finder det relevant Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må maksimalt være 5 år gamle. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi. Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference. Der henvises også til udbudsbetingelserne. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet: a) Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder renovering af minimum 30 boliger udført i totalentreprise. b) Ansøgers underrådgivere, såvel arkitekt som ingeniør, skal have mindst ét referenceprojekt hver, som indeholder projektering af minimum 30 plejeboliger med dertilhørende serviceareal, projekteringen skal være frem til udførelse. Der henvises også til udbudsbetingelserne.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
ABT 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget. Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura for konsortiet. Totalentreprisekontrakten indeholder uddannelses- og arbejdsklausuler. For yderligere henvises til udbudsmaterialet.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Efter udbudslovens § 151 stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for oplysninger givet i ESPD. For at sikre, at udbudsprocessen gennemføres korrekt, ønsker ordregiver i dette udbud, at dokumentationen fremlægges efter, prækvalifikationsfasen er afsluttet. Følgende ønskes fremlagt fra de prækvalificerede ansøgere umiddelbart efter igangsætningen af første tilbudsperiode: - En serviceattest (det skal være den nye udvidede serviceattest, der ligeledes dækker ledende med-arbejdere og bestyrelsesmedlemmer) Forældelsesfristen for serviceattesten er 6 måneder. https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest - Dokumentation for økonomiske og finansiel kapacitet (Med mindre ordregiver selv kan indhente disse oplysninger) https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark Ville: København Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7: - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efterordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, - Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Danemark-Brønderslev: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Marché de travaux 28/02/2022 26/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction