Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 24/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand: Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage

2021/S 8-013378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Danemark-Brabrand: Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 2021/S 008-013378 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Numéro national d'identification: 55133018 Adresse postale: Karen Blixens Boulevard 7 Ville: Brabrand Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8220 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal Courriel: kmee@aarhus.dk Téléphone: +45 41855396 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aarhus.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dcb7801a-0ac2-4bf3-9d7f-5dcf5d0419a7/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dcb7801a-0ac2-4bf3-9d7f-5dcf5d0419a7/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dcb7801a-0ac2-4bf3-9d7f-5dcf5d0419a7/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering og montering af komplet solcelleanlæg
II.1.2) Code CPV principal 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 350 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Levering og montering af komplet solcelleanlæg til: Folkesundhed Frydenlund, Høgevej 25b, 8210 Aarhus V
Lot nº: Delaftale 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31712347 Diodes de puissance ou diodes solaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Aarhus Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 600 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 01/07/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der gøres opmærksom på, at nærværende udbud er betinget af, at der gives forhåndstilsagn fra Energistyrelsen til opførelse af solcelleanlæggene. Såfremt tilsagnet ikke gives, vil nærværende udbud blive annulleret. Endvidere tages der forbehold for startsdatoen for montering, da dette afhænger af, hvornår ovenstående forhåndstilsagn gives.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Levering og montering af komplet solcelleanlæg til: Strandskolen, Nellikevej 1, 8240 Risskov
Lot nº: Delaftale 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31712347 Diodes de puissance ou diodes solaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Aarhus Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 550 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 01/07/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der gøres opmærksom på, at nærværende udbud er betinget af, at der gives forhåndstilsagn fra Energistyrelsen til opførelse af solcelleanlæggene. Såfremt tilsagnet ikke gives, vil nærværende udbud blive annulleret. Endvidere tages der forbehold for startsdatoen for montering, da dette afhænger af, hvornår ovenstående forhåndstilsagn gives.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Levering og montering af komplet solcelleanlæg til: Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand
Lot nº: Delaftale 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31712347 Diodes de puissance ou diodes solaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Aarhus Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 01/07/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der gøres opmærksom på, at nærværende udbud er betinget af, at der gives forhåndstilsagn fra Energistyrelsen til opførelse af solcelleanlæggene. Såfremt tilsagnet ikke gives, vil nærværende udbud blive annulleret. Endvidere tages der forbehold for startsdatoen for montering, da dette afhænger af, hvornår ovenstående forhåndstilsagn gives.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: - Har en omsætning på minimum 3 mio. DKK ekskl. moms. - Har en positiv egenkapital på 1,5 mio. DKK for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: - Har en omsætning på minimum 3 mio. DKK ekskl. moms. - Har en positiv egenkapital på 1,5 mio. DKK for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: - I ESPD angives referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftale-forhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Med lignende referencer forstås leverancer, der i sin karakter / leverencetype er sammenlignelig med dette udbud. En sammenlignelig reference vil således være erfaring med solcelleanlæg på tagkonstruktioner. Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer i ESPD kan tilbudsgiver supplere beskrivelsen af de op til 3 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ESPD har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ansøgningen. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: - I ESPD angiver mindst 1 reference for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul og etik og socialt ansvar.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/02/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/02/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Aarhus Kommune Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138): - Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr.
   1.  - Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr.
   2.  - Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr.
   3.  - Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr.
   4.  - Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr.
   5.  - Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr.
   6.  Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser. Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Aarhus Kommune anmoder herom, fremlægge følgende: - Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: - Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
31712347 - Diodes de puissance ou diodes solaires