Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand:Services de déplacement

2022/S 233-669455  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Danemark-Brabrand: Services de déplacement 2022/S 233-669455 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Brabrand Boligforening Ville: Brabrand Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8220 Pays: Danemark Point(s) de contact: Birgitte Dal Courriel: bida@bbbo.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.brabrand-boligforening.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Flytteudbud, Brabrand Boligforening afd. 4
II.1.2) Code CPV principal 98392000 Services de déplacement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Brabrand Boligforening udbyder flytteopgave af op til 227 lejligheder i afdeling 4 blok A4, A5, A6, A7 og A8, Gellerupparken. Flytteopgaven omfatter lejligheder i Blok A4, A5, A6, A7 og A8 i afdeling
   4.  Boligblokkene består af 83 stk. 1 værelseslejligheder, 12 stk. 1½ værelseslejligheder, 29 stk. 3 værelseslejligheder og 103 stk. 4 værelseslejligheder. Der vil dog være tale om færre flytninger, idet der er tomgang i nogle af lejemålene.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 423 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98300000 Services divers 98341120 Services de portier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Brabrand
II.2.4) Description des prestations:
I forbindelse med udviklingsplanen er det bestemt, at syv specifikke boligblokke, svarende til 408 lejligheder i Gellerupparken skal rives ned. Brabrand boligforening har i forbindelse hermed behov for bistand til flytning, som led i en permanent genhusning af de nuværende beboere. Nærværende udbud omfatter flytteopgave af 5 blokke A4, A5, A6, A7 og A8, med flytning af op til 227 lejligheder. Der vil dog være tale om færre flytninger, idet der er tomgang i nogle af lejemålene. Opgaven består af flytning af møbler og øvrigt indbo inkl. kælderrum i forbindelse med den permanente genhusning af beboere.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, og
   6. 
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 169-477866
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Flytteudbud, Brabrand Boligforening afd. 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3x34 Transport a.m.b.a Numéro national d'identification: 31713528 Adresse postale: Dybendalsvænget 4 Ville: Taastrup Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 2630 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 423 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er):I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2,
   2.  pkt. § 7, stk.
   3.  Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  www.retsinfo.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: www.naevneneshus.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Flytteudbud, Brabrand Boligforening afd. 4 02/12/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
98300000 - Services divers 
98341120 - Services de portier 
98392000 - Services de déplacement