Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand:Services de gestion de cantine

2023/S 97-302990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Danemark-Brabrand: Services de gestion de cantine 2023/S 097-302990 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Servicemægleren A/S, på vegne af SIMAC Numéro national d'identification: 18619385 Adresse postale: Hovedgaden 54 Ville: Brabrand Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 8220 Pays: Danemark Point(s) de contact: Asger Gram-Hansen Courriel: asger@servicemaegleren.dk Téléphone: +45 70208060 Fax: +45 87476776 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/180143242.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.servicemaegleren.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SIMAC - Udbud af Cafédrift 2022 - Ordretildeling
II.1.2) Code CPV principal 55512000 Services de gestion de cantine
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ovennævnte udbud af Cafédrift gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af SIMAC. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Opgaven omfatter Cafédrift på 1 uddannelsesinstitution under SIMAC. - Nordre Havnevej 4, 5700 Svendborg. Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i Bilag B.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55000000 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 55510000 Services de cantine
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299036
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
SIMAC - Udbud af Cafédrift, 2022 - Tilbudsfase
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spisetid ApS Adresse postale: Jessens Mole 17 Ville: Svendborg Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5700 Pays: Danemark Courriel: kontakt@spisetid.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde er gældende for nærværende udbud., jf. Udbudslovens § 137. Se i denne forbindelse udbudsbetingelsernes punkt
   6. 2.1. For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 SIMAC - Udbud af Cafédrift 2022 - Ordretildeling 22/05/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
55510000 - Services de cantine 
55512000 - Services de gestion de cantine