Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 06/07/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logements

2021/S 110-289287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logements 2021/S 110-289287 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Servicemægleren A/S Numéro national d'identification: 18619385 Adresse postale: Hovedgaden 54 Ville: Brabrand Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8220 Pays: Danemark Point(s) de contact: Nicklas Theodor Bentsen Courriel: nicklas@servicemaegleren.dk Téléphone: +45 70208060 Fax: +45 87476776 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/154179260.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.servicemaegleren.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/154179260.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/154179260.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Århus Statsgymnasium - udbud af rengøring 2021 - prækvalifikation
II.1.2) Code CPV principal 90911100 Services de nettoyage de logements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Århus Statsgymnasium. Opgaven omfatter rengøring hos Århus Statsgymnasium - beliggende på følgende adresser: - Fenrisvej 33, 8210 Århus V Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i bilag F 'Præsentation, Århus Statsgymnasium'. Tryk her https://permalink.mercell.com/154179260.aspx https://permalink.mercell.com/154179260.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 36 måneder.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 7 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Såfremt der er flere egnede ansøgere end det forventede antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes prækvalifikationsansøgning. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Økonomisk og finansiel formåen Nedennævnte punkter skal besvares: Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD. Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede og specifikke omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses for hvert enkelt år. - Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses. - Ordregiver tillader ikke negativ egenkapital i senest afsluttede regnskabsår. - Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 mio. DKK.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Indsættelse af op til 10 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år. Der må maksimalt indtastes 750-1 000 tegn (inklusive mellemrum) i feltet "Beskrivelse" under hver reference. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver lignende ordregivers hvormed der fokuseres på størrelse, geografisk placering, spredningen af bygningerne og lokaletyper. Ved sammenlignelige opgaver tænkes der yderligere på uddannelsesinstitutioner lignende ordregivers herunder gymnasier, handelsgymnasier, erhvervsskoler og lignende uddannelser på samme eller højere niveau. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med ordregivers opgave eller ej.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/07/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 9 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logementsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Servicesservices 06/07/2021 09/06/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements