Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/11/2021
Date de péremption : 30/11/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Charlottenlund: Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires

2021/S 218-573400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/11/2021 S218 Danemark-Charlottenlund: Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires 2021/S 218-573400 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gentofte Kommune Numéro national d'identification: 19438414 Adresse postale: Bernstorffsvej 161 Ville: Charlottenlund Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2920 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mette Sandvig Courriel: msgd@gentofte.dk Téléphone: +45 29377603 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce6e7954-1411-4561-bb2b-974eafc83841/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce6e7954-1411-4561-bb2b-974eafc83841/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce6e7954-1411-4561-bb2b-974eafc83841/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce6e7954-1411-4561-bb2b-974eafc83841/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Etablering af Dynamisk Indkøbssystem på anlæg af og udstyr til legepladser i Gentofte Kommune Numéro de référence: EMN-2021-03809
II.1.2) Code CPV principal 37000000 Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Etablering af dynamisk indkøbssystem på anlæg af og udstyr til legepladser i Gentofte Kommune
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 1 - Totalentreprise
Lot nº: Kategori 1 - Totalentreprise
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Totallevering (herunder projektering) og opsætning af legepladsudstyr indenfor flere produktområder. Tilbudsgiver skal her kunne tilbyde et bredt udvalg af produkter inden for traditionelle lege-pladsudstyr og - redskaber til alle aldersgrupper (af alle typer i både træ, stål og/eller plastmateriale) naturlegeredskaber (generelt legepladsudstyr i træ og multihuse), inkl. passende faldunderlag, belægninger og belysning). Leverandør skal kunne tilbyde sand og certificeret faldsand, faldgrus, gummifliser og gummibelægninger. Leverandøren vil forestå nødvendig myndigheds- og/eller byggesagsbehandling, samt miljø- og geotekniske undersøgelser. Der kan være forberedende arbejder såsom dræn, kloakering samt nedrivning og bortskaffelse af eksisterende underlag eller udstyr på den givne lokation samt alle forberedende arbejder i forbindelse med etablering af legepladsudstyr.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 2 - Hovedentreprise
Lot nº: Kategori 2 - Hovedentreprise
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Levering og opsætning af legepladsudstyr indenfor flere produktområder i hovedentreprise. Leverandør skal her kunne tilbyde et bredt udvalg af produkter inden for traditionelle legepladsudstyr og - redskaber til alle aldersgrupper (af alle typer i både træ, stål og/eller plastmateriale), naturlege-redskaber (generelt legepladsudstyr i træ og multihuse), inkl. passende faldunderlag, belægninger og belysning). Leverandør skal kunne tilbyde sand og certificeret faldsand, faldgrus, gummifliser og gummibelægninger. Der kan være forberedende arbejder såsom dræn, kloakering samt nedrivning og bortskaffelse af eksisterende underlag eller udstyr på den givne lokation, samt forudgående arbejder for opbygning af faldunderlag samt alle forberedende arbejder i forbindelse med etablering af legepladsudstyr.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 3 - Legepladsudstyr
Lot nº: Kategori 3 - Legepladsudstyr
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde evt. inkl. passende faldunderlag. Levering og opsætning af legepladsudstyr, 1:1 udskiftninger af eksisterende legepladsudstyr herunder, men ikke begrænset til gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, legehuse, klatrenet, klatreanlæg, trampoliner, balancebaner, parkourbaner, sandkasser samt sand hertil, vandleg, kantafgrænsning og reservedele. Leverandør skal kunne levere et bredt udvalg af produkter indenfor traditionelt legepladsudstyr til forskellige aldersgrupper og - redskaber i mange forskellige materialer, størrelser, dimensioner, farver, mønstre og figurer. Der kan forekomme forberedende arbejder med nedtagning og bortskaffelse af eksisterende udstyr samt alle forberedende arbejder i forbindelse med etablering af legepladsudstyr.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 4 - Faldunderlag
Lot nº: Kategori 4 - Faldunderlag
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde. Leverandør skal kunne tilbyde helstøbte gummi-flader, flader og/eller gummifliser. Leverandør skal kunne levere et bredt sortiment i mange forskellige størrelser, tykkelser, farver, mønstre og figurer. Tilbud på faldunderlag omfatter også udførsel af et korrekt opbygget underlag under selve faldunderlaget, medmindre andet er beskrevet i efterfølgende miniudbud. Certificeret faldsand og faldgrus er omfattet af denne kategori. Der kan forekomme forudgående arbejder for op-bygning af faldunderlag, herunder jord/græshåndtering, eksisterende asfalt/beton belægninger samt kunstgræs samt alle forberedende arbejder i forbindelse med etableringen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 5 - Belægning og opmærkning
Lot nº: Kategori 5 - Belægning og opmærkning
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde. Leverandør skal kunne tilbyde diverse betonbelægninger såsom sten og fliser, asfalt, grus, helstøbt gummi, kunstgræs/hybridgræs, thermo-plast med mere. Tilbud på belægning omfatter også udkørsel af et korrekt opbygget underlag, medmindre andet er beskrevet i efterfølgende miniudbud. Der kan forekomme forudgående arbejder for op-bygning af faldunderlag, herunder jord/græshåndtering, eksisterende asfalt/beton belægninger.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 6 - Belysning / pullerter
Lot nº: Kategori 6 - Belysning / pullerter
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde. Leverandør skal kunne tilbyde et bredt udvalg af belysningsløsninger og pullerter i forskellige størrelser, materialer, udformninger og farver. Der kan forekomme forberedende arbejder i forbindelse med etableringen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 7 - Multisportsbaner
Lot nº: Kategori 7 - Multisportsbaner
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde. Leverandør skal kunne tilbyde et bredt udvalg af belysningsløsninger og pullerter i forskellige størrelser, materialer, udformninger og farver. Der kan forekomme forberedende arbejder i forbindelse med etableringen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori 8 - Bålhuse
Lot nº: Kategori 8 - Bålhuse
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37535200 Équipements pour terrain de jeux 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 50870000 Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Gentofte Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes kun ordrer indenfor dette produktområde. Leverandør skal kunne tilbyde et bredt udvalg af bål/grillhytter, udeværksteder og multihuse samt græs-/sedumtag. Der kan forekomme forudgående arbejder for op-bygning af faldunderlag, herunder jord/græshåndtering, eksisterende asfalt/beton belægninger samt alle forberedende arbejder i forbindelse med etableringen herunder planering.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse af løbetiden for det dynamiske indkøbssystem på 2 x 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 3 forskellige tildelingsmodeller: Omvendt licitation - tilbud afgives til et fastsat budget (funktionalitet 40-70%, kvalitet 20-50%, proces 10-30%) Prismodellen - tildeling efter økonomi alene (laveste pris eller Totalomkostning: anskaffelse 40-60% Vedligehold 40- 60% Kvalitetsmodellen - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (funktionalitet 30-70%, kvalitet 10-40% økonomi 20-40%,
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Egenkapital og Soliditetsgrad Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Kategori 1 Totalentreprise : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 40 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 40.000.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 2 Hovedentreprise: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 30 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK
   2. 000.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 3 Legepladsudstyr: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 4 Faldunderlag: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 5 Belægning og opmærkning: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 6 Belysning og pullerter: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 7 Multisportsbaner: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kategori 8 Bålhuse: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i senest afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig egenkapital på min. DKK 800.000 i seneste 3 afsluttede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referencer og Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Kategori 1 Totalentreprise: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK
   2. 000.000. Det er et minimumskrav, at ansøger har mindst 2 fastansatte lege-pladsinspektører certificeret i DS/EN 1176/1177 (det er et minimumskrav at den pågældende certificering ikke er ældre end 2017). Kategori 2 Hovedentreprise: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 500.000. Det er et minimumskrav, at ansøger har mindst 1 fastansat lege-pladsinspektør certificeret i DS/EN 1176/1177 (det er et minimumskrav at den pågældende certificering ikke er ældre end 2017). Kategori 3 Legepladsudstyr: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 100.000. Det er et minimumskrav, at ansøger har mindst 1 fastansat lege-pladsinspektør certificeret i DS/EN 1176/1177 (det er et minimumskrav at den pågældende certificering ikke er ældre end 2017). Kategori 4 Faldunderlag: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 100.000. Det er et minimumskrav, at ansøger har mindst 1 fastansat lege-pladsinspektør certificeret i DS/EN 1176/1177 (det er et minimumskrav at den pågældende certificering ikke er ældre end 2017). Kategori 5 Belægning og opmærkning: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 100.000. Kategori 6 Belysning og pullerter: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 100.000. Kategori 7 Multisportsbaner: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 500.000. Kategori 8 Bålhuse: Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering og opsætning af legepladsudstyr med offentlige myndigheder, kommuner eller almennyttige boligselskaber, og at entreprisesummen på hver af aftalerne har været mindst DKK 80.000.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-550819
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/11/2025 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/11/2021 Danemark-Charlottenlund: Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoiresType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 30/11/2025 10/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
37000000 - Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires 
37535200 - Équipements pour terrain de jeux 
45112723 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 
50870000 - Services de réparation et d'entretien d'équipements de terrains de jeux