Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Appareils d'éclairage et lampes électriques

2022/S 226-650110  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Danemark-Copenhague: Appareils d'éclairage et lampes électriques 2022/S 226-650110 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bygningsstyrelsen Numéro national d'identification: 58182516 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43 Ville: København V Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Morten Melchior Mørk Courriel: mommo@bygst.dk Téléphone: +45 41701341 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bygst.dk Adresse du profil d'acheteur: https://www.bygst.dk/udbud/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DTU Risø DP VI RERAF Numéro de référence: 21/01857
II.1.2) Code CPV principal 31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
DTU Miljøs phytotron - også benævnt RERAF - er en forskningsfacilitet der forsker i plantevækst under forskellige klimatiske forhold. RERAF er beliggende på DTU Campus Risø. RERAF skal nu moderniseres og opgraderes til en Ecotron, hvorved alt dagslystilskud til phytotronens klimakamre fjernes. Der skal i forbindelse med denne modernisering indkøbes særskilt belysningsanlæg til 6 klimakamre med tilhørende styring og logning.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31524100 Appareils d'éclairage à fixer au plafond
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
DTU Risø Campus Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde
II.2.4) Description des prestations:
Der henvises til udbudsmaterialet. Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organisation og bemanding / Pondération: 25% Critère de qualité - Nom: Teknisk løsning / Pondération: 25% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 179-503878
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
DTU Risø DP VI RERAF
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Der blev kun modtaget ét tilbud, som blev vurderet ukonditionsmæssigt.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk. www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ville: Carl Jacobsens Vej 35 Code postal: 2500 Valby Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 DTU Risø DP VI RERAF 23/11/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
31500000 - Appareils d'éclairage et lampes électriques 
31524100 - Appareils d'éclairage à fixer au plafond