Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document :
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2020/S 99-238126  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure restreinte Danemark-Copenhague: Conseil en affaires et en gestion et services connexes 2020/S 099-238126 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Beskæftigelsesministeriet Numéro national d'identification: 10172748 Adresse postale: Holmens Kanal 20 Ville: København K Code NUTS: DK0 Code postal: 1060 Pays: Danemark Point(s) de contact: Sabrina Lechenmayer Courriel: sle@bm.dk Téléphone: +45 20181371 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bm.dk www.bm.dk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
BFA-Kortlægning
II.1.2) Code CPV principal 79400000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Analyser/evalueringer
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79410000 79411000 79411100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Det er fastlagt i den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet (april 2019), at der skal udarbejdes en kortlægning af Branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs (BFA) rolle og virke i forhold til at understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde. Kortlægningen skal tilvejebringe et samlet overblik over BFA'ernes: - organisering - aktiviteter - budget og anvendelse af midler. Kortlægningen skal gennem interview og research baseres på allerede eksisterende viden. Kortlægningen skal være afgrænset til at afdække BFA'ers rolle og virke, og skal ikke indeholde en nærmere organisatorisk eller økonomisk analyse af BFA-strukturen. Den skal således have en deskriptiv karakter, der giver viden om Branchefællesskabernes aktiviteter, som understøtter arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Kortlægningen skal tidsmæssigt være afgrænset til perioden fra etablering af de 5 BFA'er medio 2017 til ultimo 2019. Kortlægningen skal kunne indgå som et faktuelt grundlag i forhandlingerne om fastsættelse af konkrete mål/tal på brancheniveau, som er forudsat i den politiske aftale (april 2019).
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 7
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 120-213193
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 3
Lot nº: 6 Intitulé:
Delaftale 3 Analyser/evalueringer
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Oxford Research A/S Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 298 300.00 DKK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Beskæftigelsesministeriet har gennemført et miniudbud på delaftale 3 på SKI's rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser. Indkøbet omhandlede "BFA-kortlægning". Kontrakten havde en værdi på 298 300 DKK, og der er nu behov for at foretage et suppleringskøb på 100 000 DKK efter udbudsloven § 181.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naeveneshus.dk Téléphone: +45 72405600
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79400000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79410000 79411000 79411100
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0
VII.1.4) Description des prestations:
Indkøbet er foretaget som et miniudbud på delaftale
   3. 
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 6
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 398 300.00 DKK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Oxford Research A/S Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Beskæftigelsesministeriet har gennemført et miniudbud på delaftale
   3.  Kontrakten havde en værdi på 298 300 DKK, og nu er der behov for at foretage et suppleringskøb på 100 000 DKK efter udbudsloven § 181. Kontrakten får nu en værdi på 398 300 DKK.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Der er behov for en udvidelse af analysen på baggrund af det allerede eksisterende datagrundlag, som den nuværende leverandør har udarbejdet. Leverandøren er nødt til at lave en inddragende proces på hele datagrundlaget, hvor målgruppen får mulighed for at kvalitetssikre dataen.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 298 300.00 DKK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 398 300.00 DKK
 
 
C L A S S E    C P V
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
79410000 - Services de conseil en affaires et en gestion 
79411000 - Services de conseil en gestion générale 
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises