Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Électricité

2021/S 228-599447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Copenhague: Électricité 2021/S 228-599447 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Numéro national d'identification: 64942212 Adresse postale: Borups Allé 177 Ville: København NV Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Emilie Nistrup Madsen Courriel: ii0k@kk.dk Téléphone: +45 21260320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/167118006.aspx
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://permalink.mercell.com/167118006.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Afholdelse af markedsdialog i forbindelse med udbud af PPA.
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Københavns Kommune er i gang med at afdække muligheden for at gennemføre et udbud af en Power Purchase Agreement (PPA). Kommunen ønsker at afholde en forudgående markedsdialog med mulige leverandører af anlæg til produktion af vedvarende energi. Markedsdialogerne forventes afholdt i uge 48 og 49 i samarbejde med Kommunens eksterne rådgiver. Aktører der ønsker at deltage i markedsdialogen, skal indgive en anmodning via kommunikationsfanen i Mercell senest d. 29. november 2021. Københavns Kommune forbeholder sig retten til alene at gennemføre markedsdialog med repræsentativt udvalgte aktører. Alle interesserede aktører har mulighed for at oprette en profil i Mercell. For hjælp og support henvises til Mercell.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09330000 Énergie solaire 09332000 Installation solaire 31121310 Éoliennes 65300000 Distribution d'électricité et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Københavns Kommune ønsker at indgå en PPA baseret på additionel vedvarende energi med henblik på at sikre etablering af 100% CO2-neutral elproduktion til dækning af Kommunens samlede el-forbrug (ca. 100 GWh årligt) over en periode på forventeligt 10 år. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort i maj 2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
02/05/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Copenhague: ÉlectricitéType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité 
09330000 - Énergie solaire 
09332000 - Installation solaire 
31121310 - Éoliennes 
65300000 - Distribution d'électricité et services connexes