Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Indemnités de maladie

2020/S 180-435361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Danemark-Copenhague: Indemnités de maladie 2020/S 180-435361 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Digitaliseringsstyrelsen Numéro national d'identification: 34 05 11 78 Adresse postale: Landgreven 4 Ville: København K Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 1301 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mette Knudsen Grønnegaard Courriel: mekgr@digst.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dab92ff-4a94-4164-9453-f950eb720658/homepage https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dab92ff-4a94-4164-9453-f950eb720658/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Serviceaftale om adgang til sundhedskortdata
II.1.2) Code CPV principal 75311000 Indemnités de maladie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Serviceaftale med KOMBIT om anvendelse af serviceplatformen for adgang til sundhedskortdata.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 115 200.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72319000 Services de fourniture de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Digitaliseringsstyrelsen er i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL ved at etablere et digitalt sundhedskort, der skal fungere som supplement til det eksisterende fysiske sundhedskort. Udstedelse af det digitale sundhedskort er - som udstedelse af det fysiske sundhedskort - afhængigt af adgang til relevante sundhedskortdata, som ikke er frit tilgængelige. Det eksisterende fysiske sundhedskort produceres i dag ved, at en systemløsning hos DXC samler data fra Notus Kommunal systemet (cpr-oplysninger om borger) og Notus Regional systemet (yderoplysninger), der herefter sendes i en samlet datapakke til CardCoin, som trykker de fysiske kort. KOMBIT udstiller allerede i dag sundhedskortdata via et API på KOMBIT's serviceplatform baseret på data fra DXC. Hvis det digitale sundhedskort skulle hente data fra DXC, vil det kræve, at der gennemføres en systemændring hos DXC. Digitaliseringsstyrelsen har derfor til hensigt at indgå en serviceaftale med KOMBIT om anvendelse af det eksisterende API på serviceplatformen. Serviceaftalen med KOMBIT indebærer en årlig betaling på 10 000 DKK, som dækker administrationen i KOMBIT's forretningsfællesskab, dertil vil komme afregning for det konkrete forbrug. Forbrugsafregningen sker pr. servicekald, som udgør 0,008 DKK. pr. borger. Det forventes, at 800 000 borgere vil oprette et digitalt sundhedskort i 2021 og forventelig 400 000 i 2022, mens hele målgruppen for digitalt sundhedskort udgør ca. 5 mio. borgere.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Efter Digitaliseringsstyrelsens vurdering kan adgang til de for det digitale sundhedskort relevante sundhedskortdata kun anskaffes via en integration til KOMBIT's serviceplatform eller ved at få adgang til data via DXC. For at få adgang til data via DXC vil der skulle gennemføres en ændring hos DXC, mens integration til API'et på KOMBIT's serviceplatform allerede udviklet og vil fungere også efter skiftet til de kommende it-løsninger. For både DXC og KOMBIT vil der være tale til integration til it-løsninger og data, som disse håndterer på vegne af myndigheder, og som derfor ikke kan gøres til genstand i en konkurrenceudsættelse. Digitaliseringsstyrelsen vurderer endvidere, at ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning og den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
10/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KOMBIT A/S Numéro national d'identification: 19435075 Adresse postale: Halfdansgade 8 Ville: København S Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2300 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 115 200.00 DKK Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 115 200.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Den under punkt V.2.1) angivne dato er dato for beslutning om direkte tildeling af serviceaftale og således ikke dato for indgåelse af serviceaftalen. Serviceaftalen vil tidligst blive indgået efter udløb af standstill. Den i punkterne II.1.7) og V.2.4) angivne kontraktværdi er den estimerede kontraktværdi baseret på en 4 årig periode forudsat, at alle borgere får et digitalt sundhedskort, estimatet er således ordregivers bedste skøn og ikke nødvendigvis udtryk for serviceaftalens endelige værdi, da denne i høj grad er baseret på forbrugsafregning.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 med senere ændringer skal klage over tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, og hvoraf det fremgår, at ordregiver agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72319000 - Services de fourniture de données 
75311000 - Indemnités de maladie