Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Installations basse tension

2020/S 99-238372  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée Danemark-Copenhague: Installations basse tension 2020/S 099-238372 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: A/S Storebælt Numéro national d'identification: 10634970 Adresse postale: https://sundogbaelt.dk/ Ville: København V Code NUTS: DK02 Code postal: 1601 Pays: Danemark Point(s) de contact: SBF - Charlotte Yun Linde Courriel: cyl@SBF.DK Téléphone: +45 33416242 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://sundogbaelt.dk/ https://sundogbaelt.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Autre activité: Ejer af infrastruktur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udskiftning af lavspændingstavler i tunnel og portaler
II.1.2) Code CPV principal 45315600
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De eksisterende el-tavler i Storebæltforbindelsens jernbanetunnel og de 2 portalbygninger, er fra tunnelens åbning i 1997. Derfor står de nu over for en udskiftning. Overordnet er der tale om en 1:1 udskiftning, men der vil være principper og funktioner i de enkelte tavler, som er anderledes i forhold til de eksisterende tavler. For yderligere information se afsnit II.2.4) nedenfor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 12 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51112000 45311100 45317300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Lieu principal d'exécution:
København V
II.2.4) Description des prestations:
Tavletyperne er fordelt på hhv. hovedfordelingstavler (op til 1 000 A), forsyningstavler til maskinanlæg (op til 400 A), forsyningstavler til bygningsinstallationer (op til 200 A) og UPS-forsynede fordelingstavler. Storebæltsforbindelsen har eget 10 kV distributionsnet og 10/0,69/0,4 kV distributionstransformere. Forbrugsmæssigt vil der ikke være forskel på de eksisterende og de nye tavler, men det er ordregivers ønske at gøre de nye tavler væsentlig mere intelligente end de gamle. Det betyder blandt andet, at kommunikationen mellem tavler og SRO ønskes ændret fra hårdtfortrådet DI/DO til Profinet samt, at tavlernes komponenter skal kunne levere driftsdata til "skyen" til brug for driftens overgang fra forebyggende vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold. Leverancen gennemføres som en entrepriseaftale på en tjenesteydelse, hvor den samlede leverance er delt op i et antal delydelser af hensyn til logistik og installations tilgængelighed. Ydelsen omfatter demontagen af 166 stk. eksisterende lavspændingsforsyningstavler i Sprogø og Halskov portaler og ramper, i 31 tværtunneler samt geninstallering og afprøvning af tilsvarende nye tavler. På grund af tavlernes placering, vil der, under projektgennemførelsen, være store krav til den logistiske koordinering mellem alle projektets involverede parter. Der er tale om udskiftning af lavspændingsforsyningstavler på et anlæg i drift, som er vital for opretholdelsen af jernbanetrafikken på en af landets hovedstrækninger. Der er derfor høje krav til honoreringen af planlagte opgaver. For installationen gælder det, at der kun vil være adgang til tunnelen om natten, hvorfor al installation i de 31 tværtunneler er natarbejde. Tavler og materialer, som skal bruges i tunnelen skal læsses i løbet af dagen inden natarbejdets påbegyndelse. Installationsarbejder i portalbygningerne og på ramperne vil være dagsarbejde.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Metode og kvalitetssikring / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Organisation og bemanding / Pondération: 30 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Det skal bemærkes, at de i tilbudslisten anførte poster vedr. tillægsydelser alene er et skøn over forbruget og at ordregiver ikke forpligter sig til at købe ind på disse poster.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 191-465173
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udskiftning af lavspændingstavler i tunnel og portaler
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bravida Danmark A/S Numéro national d'identification: 14769005 Adresse postale: Park Allé 373 Ville: Brøndby Code NUTS: DK Code postal: 2605 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 7 785 075.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45315600 - Installations basse tension 
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 
51112000 - Services d'installation de matériel de distribution et de commande électriques